De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Huurders met hulp SP in actie over woonklachten Swafert in Hengelo

HENGELO - De bewonerscommissie van ’t Swafert vindt dat de beheerder van het complex met 415 woningen op korte termijn actie moet ondernemen omduidelijkt te maken wat de beheerder denkt te doen aan de legio klachten van de bewoners. Hun eis is dat er op korte termijn actie wordt ondernomen.

Een delegatie van de bewonerscommissie leverde vandaag een brief af bij het kantoor van deze beheerder Van ’t Hof Rijnland te Zoetermeer. In de brief maakt de commissie, die de politieke partij SP in Hengelo  ondersteunt, duidelijk dat ze eist in Hengelo te komen kijken en de klachten te bekijken en bespreken.

De bewonerscommissie van ’t Swafert is ontstemd over het feit dat de beheerder niet naar Hengelo wil komen om de uitgebreide klachten zelf te aanschouwen en vervolgens duidelijk te maken wat ermee zal worden gedaan De klachten zijn gebleken uit een enquête die door de SP gehouden is onder de bewoners.

In de brief stelt de bewonerscommissie het wrang te vinden dan Van' t  Hof slechts digitaal wil overleggen. 'Wij zouden het niet meer dan normaal vinden dat u als verantwoordelijk beheerder de klachten serieus neemt en met ons in Hengelo een gesprek en een rondgang door ons wooncomplex komt maken.'

Na aflevering van de brief ging de Hengelose deputatie per bus naar de grote wooncrisisdemonstratie die in Rotterdam ruim achtduizend demonstranten trok. De SP organiseerde het busvervoer vanuit Twente naar deze demonstratie die onder het motto ‘Huizen voor mensen niet voor winst!’ werd georganiseerd.

 

Overigens MCDLXXIII

Penetratiedrift, dat is nou echt wat voor computers. Hacken en brekken en angoan.  Dat zei Hans Broekhuizen. Wie? Hans Broekhuizen! En wat doet'ie voor de kost? Hij burgemeestert. Broekhuizen vindt penetratiedrift een mooi woord, hoorde ik hem zeggen.

Een mooi woord...

Het had blijkens de ontboezeming van de burgemeester iets van doen met IC. Dan denk ik in deze tijd al gauw aan intensive care, maar de associatie met welke vorm van penetratiedrift bleef in dat verband onduidelijk. Slangen in lichamen wellicht.

Vervolgens hoorde ik Broekhuizen zeggen dat het gaat om IC problemen in een andere gemeente, en toen ging ik vermoeden dat hij het over de computerproblemen in de gemeente Hof van Twente had, maar hoe dat met zijn pentratiedrift zit, geen idee.

Een mooi woord?

Enschede druk met oriëntatie op prestigieuze projecten woningbouw

ENSCHEDE - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede voert gesprekken met  projectontwikkelaars LIFE en Ten Brinke over aanpassingen van het bouwplan voor het grootstedelijke gebouw De Kop dat aan de zuidkant van het stadscentrum moet verrijzen. Het gaat om vertrouwelijke gesprekken die nog niet zijn afgerond. Eén van  de ‘pijnpunten’ is wat te doen met het aanpalende ING-pand. De gemeenteraad tast ook nog in het duister over planvorming en haalbaarheid.

Over andere stedenbouwkundige volkshuisvestelijke megaprojecten vinden eveneens onderhandelingen plaats, veelal over grond en geld. Tot de kwestieuze plannen behoort ook de grondexploitatie Molenstraatzuidzijde, onderdeel van het Centrumkwadraat, is  vastgesteld door de raad. En verder vinden voorbereidingen plaats voor de bouw van zo'n zeshonderd woningen op het Esmarkerveld, en aan de andere kant van de stad aan de Hengelosestraat woonruimte voor studenten.

Met de ontwikkelaar voor de locatie Bӧlke is een koop/verkoopovereenkomst afgesloten. Voor het pakhuiskwartier zijn de gesprekken met de Stichting Jongerenhuisvesting Enschede over de aankoop van de flat aan de Molenstraat in gang getrokken en in Roombeek verkeren gesprekken over de ontwikkeling van het Lagerhuis en de locatie op de kop Deurningerstraat-Walshofstraat-Roomweg in een vergevorderd stadium. Op het Roombekerveld worden is de bouw van 26 woningen in gang gezet.

 

 

SP en SGP in Overijssel willen betere woonruimte arbeidsmigranten

VRIEZENVEEN/GOOR - De fracties van SP en SGP in Provinciale Staten van Overijssel komen binnenkort met een initiatiefvoorstel om te voorzien in betere woonruimte voor arbeidsmigranten. Dat liet het statenlid Jonker deze week weten in een commissieberaad der gemeente Twenterand, waar hij raadslid is. Jonker liet weten dat hij op dit dossier samen optrekt met  de SP. Namens deze partij heeft het raadslid Kalter der gemeente Hof van Twente ook  zitting in Provinciale Staten.

Het aantal arbeidsmigranten neemt in Twente toe en over de wijze waarop ze zijn of worden gehuisvest bestaan politieke zorgen. Over hun aantal bestaan in veel gemeenten noch in de provincie geen harde cijfers over aantallen, woonruimtes en leefomstandigheden. Wel heet het dat er 'mensonterende huisvesting voorkomt. Volgens een Rekenkamerrapport blijkt dat het aantal arbeidsmigranten in tien jaar fors is toegenomen en is derhalve actie en handhaving noodzakelijk.

Eén van de mogelijkheden om proactief beleid te maken is het ombouwen van bedrijfspanden/kantoorhebouwen tot arbeidsmigratiehotels.  Volgens wethouder Harmsen van Twenterand is van de helft der arbeidsmigranten onbekend of en waar ze onderdak hebben, en tegen welke prijs. Ook stelde Harmsen dat de gemeente zelf een probleem heeft, want dat de ambtelijke capaciteit onvoldoende is om het noodzakelijke werk te verrichten voor migratieopvang.

 

 

Werkzaamheden van Staatsbosbeheer ter conservering de Borkeld

MARKELO/ELSEN - De natuurorganisatie Staatsbosbeheer voert in het natuurgebied de Borkeld werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Overijssel. De gebeurt  in samenwerking Staatsbosbeheer met Natuurmonumenten en de betrokken gemeenten Hof van Twente en Rijssen-Holten, de standsorganisatie LTO Noord en het waterschap Vechtstromen.

De doelstelling is het herstel van de kwetsbare natuur van de Borkeld met als oogmerk meer biodiversiteit. Er is met de werkzaamheden een begin gemaakt bij de zogenoemde leemkuilen. Om zulks te bereiken zijn jonge bomen verwijderd teneinde de heide de ruimte te geven, ook bij het Elsenerveen. Dit is in eigen beheer van Staatsbosbeheer uitgevoerd.

Voor de uitvoering van grotere werkzaamheden wordt het aannemersbedrijf Oosterhuis te Nijeveen ingeschakeld. Verspreid in het gebied gaat het verwijdean om de opslag en jonge bomen. In het Elsenerveen wordt het veraarde veen ontgraven en het vrijkomende materiaal, geschat op honderdduizend kubieke meter, wordt afgevoerd.

De werkzaamheden met betrekking tot het herstellen van de natuur is nodig om specifieke soorten in stand te houden, zodat bijzondere en vaak bedreigde planten en dieren de ruimte krijgen en de natuur 'weerbaar' wordt tegen de effecten van stikstofuitstoot. De Borkeld heeft namelijk een hoge natuurwaarde vanwege de bijzondere soortenrijkdom.

 

Deel dit nieuws!