De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Na brouille drie mannen uit 't noorden tegelijk in Rekenkamer Almelo

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo zal morgenavond de drie externe leden van de Rekenkamercommissie benoemen. Ofschoon het, volgens het gementebestuur zelf, de gewoonte is een aftreedrooster te hanteren dat voorziet in gefaseerd vertrek moet de raad nu gelijktijdig drie externe leden benoemen en alle drie de voorgestelde kandidaten van de mannelijke kunne. Het college stelt bovendien voor is dat ze in weerwil van het voorgaande alle drie voor vier jaar worden benoemd. Het gaat om kandidaten uit Groningen, Hoogeveen en Roden.

De benoemingen zijn nodig doordat de vorige Rekenkamercommissie uit elkaar knalde vanwege tegenstellingen en karakterbotsingen. Bovendien zouden de externen los van de drie interne leden (raadsleden) hebben vergaderd en besluiten genomen. Dat plofte uiteindelijk na diverse mislukte vredesbesprekinge en leidde tot collectief onslag. Afgelopen voorjaar zijn al drie verse raadsleden benoemd (Munnich, Tijhof en Teeuw), die met ambtelijke ondersteuning een 'werkmodel' hebben gemaakt, waarna de procedure tot benoeming van externe kandidaten begon.

De belangrijkste taak van de Rekenkamercommissie is besluiten van de gemeenteraad te toetsen aan doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Almelo heeft sinds vijftien jaar een rekenkamercommissie, die op deze punten onafhankelijk toetst en oordeelt.

.

Noordoost Twente zoekt al alternatief voor Huisartsenpost Oldenzaal

LOSSER – Als het voornemen van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) de Huisartsenpost op de ziekenhuislocatie Oldenzaal volgend jaar in het slot te gooien moet er volgens wethouder Prins van Losser worden gekeken naar alternatieven die aan de normen voldoen.

Het sluiten van de Huisartsenpost zou nodig zijn om redenen van efficiency. Ook de inwoners van Dinkelland, Losser en Oldenzaal zouden dan aangewezen zijn op de Huisartsenpost bij het MST te Enschede.

Deze drie gemeenten zijn volgens Prins al met elkaar in overleg om een oplossing te bedenken. Prins: ‘Volgens de landelijke norm moet negentig procent van de inwoners van iedere gemeente binnen een half uur bij een spoedeisende hulpdienst kunnen zijn. Ook in Twente moet dat haalbaar zijn. Als de Huisartsenpost in Oldenzaal niet open kan blijven in deze opzet, moeten we kijken naar alternatieven waarbij deze norm gehaald wordt. Een oplossing die werkt voor zowel inwoners en huisartsen.'

Verder geeft ze in een verklaring aan het 'onlogisch'te vinden  dat de gemeente op het gebied van gezondheid, jeugdzorg en Wmo 'een duidelijk taak en rol' heeft, maar als het gaat om volksgezondheid en de zorg die huisartsen bieden geen zeggenschap. 'Dat voelt niet prettig. Daarom zijn wij in gesprek met de provincie, Menzis als grootste zorgaanbieder, onze buurtgemeenten en zelfs de Tweede Kamer.'

D66 in Enschede wil acuut ingrijpen bij dieselopslag van Nouryon

ENSCHEDE/HENGELO - De  raadsfractie van D66 in Enschede wil dat het gemeentebestuur actie onderneemt om de veiligheid te garanderen van mens en milieu in gebieden waar Nouryon in Hengelo, voorheen Akzo, diesel opslaat. Het raadslid Van Dijk stelt vragen en laat weten ‘enorm geschrokken’ te zijn van een brief van Staatstoezicht op de Mijnen. Er zou sprake van zijn dat Nouryon onvoldoende doet om de veiligheid in de dreven tussen Enschede en Hengelo te garanderen. Hij schrijft dat het stilleggen van deze mijnbouw ‘een logische reactie’ zou zijn.

Van Dijk vraagt het college van burgemeester en wethouders en de rijksoverheid toe te zien op naleving van de protocollen ter zake veiligheid en ook met andere gemeenten in de regio hierover in conclaaf te gaan.

Er zou een zogenoemde strategische voorraad van 250 miljoen liter diesel in de grond onder het industrieterrein de Marssteden in Enschede zijn opgeslagen, wat volgens het raadslid Van Dijk strijdig is met wet- en regelgeving. De cavernes dienen als een soort voorraadkamers.

Overigens CCCLXXV

Een eerste mooie bijkomstigheid van op de rand van de dood hebben gestaan en dat kunnen navertellen is dat je kennelijk aan de zeis van Magere Hein bent ontkomen. De tweede is dat de dood niet of minder angst inboezemt. Dood moeten we hoe dan ook (de weg van alle vlees) en daar kunnen we ons dus beter bij neerleggen. Voor zowel het leven als de dood geldt dat het een kwestie is van toeval en geluk en niet te vergeten medische vooruitgang.  Met een blindedarmontsteking kunnen 'ze' heden ten dage meer dan met hartverzakking of hersenverweking. Voor elkeen geldt: wees blij dat je er bent, want je bent er maar al te vaak bijna geweest. Dank die Magere Hein dus maar.

Ik kom hier op omdat ik vandaag met iemand van vroeger over nu sprak. Hij zei dat ik wel gelukkig zou wezen de dans te zijn ontsprongen en beducht voor een tweede aanval. Ik zei angst noch vrees te hebben voor de dood, nog minder dan voorheen. De man wie ik sprak zei doodsbang te zijn. De naam van Bloem viel. Ik raapte hem op. 'Denkend aan de dood kan ik niet slapen, / En niet slapend denk ik aan de dood, / En het leven vliet gelijk het vlood,/ En elk zijn is tot niet-zijn geschapen.'

Zoals wel vaker een beroemd gedicht dat niet anders bewijst dan dichterlijk onvermogen. Open deuren-poëzie. Mijn ontmoeting met iemand van vroeger sloten we af met de afspraak dat we binenkort op een terras in Hengelo weer'es wat moeten drinken. Als het Hein behaagt...

Enschede blijft dwarsliggen over begroting Omgevingsdienst Twente

ENSCHEDE/HENGELO – Er smeult al geruime tijd een veenbrand binnen de organisatie van de Omgevingsdienst Twente (ODT), die gehuisvest is in het stadhuis te Almelo. De gemeente Enschede persisteert in haar weigering het volle pond te betalen, want zegt een groot aantal taken lokaal te blijven uitvoeren in plaats van ze over te hevelen.

De nieuwe Omgevingsdienst Twente, die de wettelijke milieutaken uitvoert op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, heeft een begroting waar alle veertien gemeenten en de provincie Overijssel aan bijdragen, maar doordat Enschede sommige onderdelen zelf blijft uitvoeren wil ze minder dokken. Dat dreigt nu zo hoog op te lopen dat rechtszaken dreigen. Volgens burgemeester Schelberg van Hengelo is de begroting van de ODT door alle conflicten en competenties ‘op los zand gebouwd’ en ‘een taai geheel’.

Dit lijkt uit te lopen op een juridisch geschil, waarbij de dertien gemeenten zullen eisen dat Enschede zich houdt aan de afspraken die in regionaal overleg zijn gemaakt, Enschede zal volhouden niet alle betrokken ambtenaren over te hevelen, alleen gemeenschappelijke. Daarenboven acht het college van burgemeester en wethouders te Enschede het onredelijk dat gemeenten ook op basis van het aantal ingezetenen moeten betalen en niet naar rato van het aantal overgedragen werkzaamheden.  Over de provinciale dooorzetmacht bestaat louter onduidelijkheid.

Deel dit nieuws!