De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCLIII

Nog steeds als ik op ergens de radio Jim Reeves hoor, denk ik aan een oom van mij, die vaak 45-toeren-platen van Jim Reeves draaide op een krakende pick-up. Hij imiteerde Reeves ook; met zijn gitaar om de nek op de bromfiets naar een bruiloft bij Zandwijk, een zaaltje achter bakker Veneman of een verjaardag in dorpshuis De Hulle. En zong 'He'll have to go'. Ik was toen  een jaar of zeven.

Ze zeiden dat mijn oom niet helemaal goed was, maar ik vond dat wel meevallen. Hij nam in de kerk, dat wil zeggen, in de consistorie, met een bandrecorder ook preken op en die banden gingen dan via een roulatiesysteem in de loop van de week gans het dorp door, naar mensen die niet meer ter kerke konden. Dat was nog vóór de Heere zijn volk de kerktelefoon schonk, laat staan de livestream.

Ik ben al een jaar of 54 fan van Jim Reeves. Het klinkt nu, een leven later, wel wat weekhartig en zoetsappig, de versie van Ry Cooder vind ik beter, maar ja, mét Jim Reeves keren ik ook de jaren van onschuld, belofte en verwachting even terug. Een minuut of drie. En ook die oom van wie ze zeiden dat hij niet helemaal goed was, maar die wel Jim Reeves op zijn repertoire had. 'They'll had to go. 

 

 

Almelo wil van Overijssel 550.000 euro crisisgeld voor Theaterhotel

ALMELO - Het gemeentebestuur gaat de provincie Overijssel vragen om een financiële bijdrage van 550.000 euro voor het Theaterhotel. Een van de overwegingen is dat de schouwburgen van Enschede, Hengelo, Deventer en Zwolle aanspraak maken op geld uit de Overijsselse crisispot vanwege het mislopen van gelden door het skippen van voorstellingen. Almelo is volgens het gemeentebestuur van deze stad één van de vijf schouwburgsteden in de provincie.

Ook wethouder Van Rees van Kunst en Cultuur in de gemeente Almelo hamerde fanatiek op het aambeeld van de gelijkwaardigheid van de gravenstad op het erf van de Twentse theaters. Hij zei trouwens al in gesprek te zijn met de provincie, alwaar CDA-gedeputeerde De Witte uit de naburige gemeente Tubbergen (Manderveen) over kunst en cultuur gaat.

De collegepartijen CDA, VVD, LAS en ChristenUnie en het ene raadslid van D.Nu dienden de motie in die oproept tot financiële compensatie voor het Theaterhotel. Dat was al een meerderheid. In het debat sloot een aantal oppositipartijen aan, waaronder D66 en Leefbaar Almelo.

Een aantal raadsfracties was en bleef tegen, zoals de PvdA, de SP, GroenLinks, PVV en Forum voor Rechts. Zo stelde PvdA-leidsman De Vries onder meer dat 'steun voor Van der Valk ongemakkelijk voelt en exclusieve steun helemaal'. Met dat laatste doelde hij er met anderen op dat een klein theater als Hof 88 relatief veel zwaardere klappen krijgt door de afgelasting van concerten en voorstellingen dan het Theaterhotel, dat toch in de eerste plaats een hotel zou zijn. Tegen dat laatste bracht Van Rees in dat wanneer het Theaterhotel omvalt het nooit meer terug zal komen.

Hengelo skipt bouw verpleeghuis en aantal woningen in Broek-Oost

HENGELO – De gemeente Hengelo heeft besloten af te zien van de bouw van woningen en een verpleeghuis in het gebied Broek-Oost. Met de voorliggende herziening komen de appartementen en het verpleeghuis geheel te vervallen en wordt het aantal nog te realiseren woningen teruggebracht.

Tegelijkertijd maakt een groot deel van de woonbestemming, evenals de bestemmingen 'Gemengd' en 'Maatschappelijk' uit het tien jaar oude bestemmingsplan Broek-Oost plaats voor de bestemming 'Groen' Dit is volgens het college van burgemeester en wethouders bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen en te bewaken. De gemeenteraad komt er nog over te spreken.

Met de provincie Overijssel maakte Hengelo afspraken om minder huizen dan eerder gedacht in Broek-Oost op te trekken.  Het gebied tussen Duizendpoot en Deurningerstraat bijvoorbeeld bood voorheen ruimte aan zo'n honderd woningen. Dit heeft geleid tot nieuwe afspraken met de ontwikkelaar die in dit gebied een bouwclaim heeft. Het resultaat is dat hier nog 31 nieuwe woningen zullen verrijzen: drie vrijstaande en 28 halfvrijstaande woningen ten zuidoosten van de Duizendpoot. 

Onderzoek naar aanleg ontsluitingsweg via Vloedbelt naar Borne

BORNE/ZENDEREN – Er komt een onderzoek naar Studie naar de aanleg van een autoweg vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de Almelosestraat tussen Almelo en Zenderen, met een eventuele doortrekking naar de Albergerweg. Dit tracé zou de gewraakte Verbindingsweg over de Zenderensche Es overbodig maken. De verkeersdruk in de kernen van Borne en Zenderen zou afnemen en de leefbaarheid juist toenemen.

Het doel van het onderzoek is om de doorstroming en de verkeersveiligheid op alle hoofdwegen (A1/A35, N743, N349) in de omtrek te verbeteren en bovendien de leefbaarheid in de kernen van Borne en Zenderen. De provincie onderstreept deze ambitie in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel'. Het past ook in de voorgenomen bouw van een mestverwerkingsfabriek van Twence op de stortplaats Elhorst-Vloedbelt.

De uitkomsten van het onderzoek zouden eind dit jaar moeten worden voorgelegd aan de gemeentebesturen van Almelo en Borne en aan het college van gedeputeerde staten van Overijssel.

Museumfabriek, voorheen TwentseWelle, gedijt bij Rijksmuseum

ENSCHEDE - De Museumfabriek koopt het museumpand aan Het Rozendaal in Enschede teneinde de vaste lasten te verlagen en meer vrij te kunnen maken voor de programmering. Door een laagrentende lening van de Bank Nederlandse Gemeenten en een garantstelling van de gemeente Enschede 2.996.000 euro kunnen de lasten aanzienlijk worden verlaagd. Dit  stelt het museum in staat jaarlijks zo’n 130.000 euro extra om aan de programmering te besteden.

Over de aankoop van wat voorheen museum Twentse Welle was (en na de overname door het Rijksmuseum Twenthe werd herdoopt tot de Museumfabriek) is overeenstemming bereikt met de woningcorporatie De Woonplaats (de huidige eigenaar), de gemeente Enschede en het museum over. Het college van burgemeester en wethouders van Enschede stemt in met de garantstelling, maar behoeft eind juni nog een akkoord van de gemeenteraad.

Volgens museumdirecteur Odding gaat het om ‘de laatste grote stap is in de transformatie van De Museumfabriek tot een voor brede publieksgroepen aantrekkelijk familiemuseum’.  Ook werd besloten geen grootschalige, tijdelijke en kostbare tentoonstellingen meer te organiseren voor een landelijk publiek, maar te kiezen voor activiteiten gericht op een regionaal publiek.

Het museum zou zich omvormen tot een familiemuseum voor Oost-Nederland en tot een collectiemuseum voor heel veel liefhebbers uit de eigen streek. De derde prioriteit was de verlaging van de vaste lasten om zo budget vrij te spelen voor de programmering. Met de aankoop van het pand wordt volgens wethouder Diepemaat het laatste onderdeel van het transformatieplan gerealiseerd.

Deel dit nieuws!