De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Hengelo heeft letterlijk geen centje pijn en houdt zelfs miljoenen over

HENGELO – Het college van burgemeester en wethouders te Hengelo denkt tot en met 2023 jaarlijks 1,1 tot 1,4 miljoen euro te investeren in nieuw beleid. Er is volgens wethouder Ten Heuw ruimte gevonden in het financiële meerjarenperspectief zonder de belastingen en tarieven te verhogen. Ook in Hengelo werden de afgelopen jaren tegenvallers genoteerd door bezuinigingen van rijkswege, maar waar andere gemeenten daardoor zwaar moeten bezuinigen of tarieven moeten verhogen, speelt Hengelo mooi weer. ‘We stellen voor initiatieven te honoreren die Hengelo aantrekkelijk, bereikbaar, veilig, sociaal en duurzaam maken en die onze stad naar onze mening kleur geven’, aldus de SP-wethouder in een communiqué. De gemeenteraad spreekt er komende week over om volgende maand tot besluitvorming te komen.

‘We hebben goed geluisterd naar de Hengelose samenleving en de raadsfracties’, aldus het college in de aanbiedingsbrief, waarbij het de beweging die vorig jaar met het coalitieakkoord is ingezet verder wil uitbouwen. Hengelo moet een sociale stad blijven en tevens een groene en duurzame. ‘We zorgen er met elkaar voor dat Hengelo veilig en leefbaar is. Wij willen de komende jaren meer inzetten op toezicht en handhaving bij evenementen én in het sociale domein.’ Daarbij veronderstelt het college de komende vier jaar uit de rode cijfers te blijven, sterker nog, elk jaar geld over te houden. Het college berekent een positief saldo van 152.000 in 2020 tot 418.000 in 2023. De komende jaren komt de algemene reserve ruim boven de door de raad vastgestelde gewenste hoogte. Dit komt mede door het positieve rekeningresultaat 2018 van 5,1 miljoen. Bovendien groeit de reserve van het grondbedrijf door de gunstige economie van de afgelopen jaren.Het college vindt het daarom verantwoord om de komende jaren minder geld af te dragen naar de algemene reserve en de reserve grondbedrijf. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren stelt het college voor om de financiële tekorten in 2021 en 2022 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve.

Enschede en Overijssel hekelen solisme Almelo over Kanaalsprong

ALMELO/ENSCHEDE - Opnieuw is politiek Enschede, inzonderheid de raadsfractie van D66, onaangenaam verrast door een voornemen tot uitbreiding van XL Businesspark in Almelo. De bedoeling van wethouder Maathuis van Almelo is de 'Sprong over het Kanaal' te maken door aan de Wierdense kant van het Twentekanaal ook bedrijvigheid te faciliteren. De gemeente Wierden was bij vorige pogingen hiertoe pertinent tegen.

Dat zal nu niet anders zijn. Ook gedeputeerde Van Hijum van Economie in Overijssel  reageert op sociale media negatief verrast en noemt de move van Maathuis bijzonder: 'Over (uitbreiding van) bedrijventerreinen maken we afspraken in regionaal verband met alle Twentse gemeenten. Om elkaar daar ook aan te houden.'

In principe kan een bedrijvengebied aan de westkant van het kanaal ook een separaat vestigingsgebied zijn, zeker als het accent komt te liggen op hightech, wat overigens de Enschedese rapen helemaal zal garen, doordat deze stad immers ook een hightechpark nastreeft op een deel van de voormalige luchthaven. 

Het voordeel voor Almelo is dat de Kanaalsprong niks met de XL-partners Borne, Enschede en Hengelo te maken heeft indien men ten westen van het kanaal een hightechpark wil. Wel zal de provincie Overijssel ermee moeten instemmen. Het raadslid Tillema van D66 in Enschede verbaast zich dat Almelo het plan niet afstemt.

De uitlatingen van wethouder Maathuis verbazen ons. 'Voorop moet staan dat we in Twente als regio samenwerken rond economische ontwikkeling. Daarom hechten we sterk aan de in regionaal verband gemaakte afspraken en vinden we het van groot belang dat zulke ingrijpende plannen overlegd worden met de provincie en andere regionale gemeenten.' Hij wil van het college in Enschede weten of het op de hoogte is van de uitbreiding van XL Businesspark en of er sprake was van een bestuurlijk overleg hierover en wat is het standpunt van het college is inzake het plan, en in het bijzonder van de ‘Alleingang’ van Almelo.

Overigens CCXCXVI

Dikke teer. Dat hoorde ik vroeger bij mijn grootouders als ik daar was. En dat was tenminste eens in de week, op zondag, en soms midden in de week (als mijn moeder er ging schoonmaken) en in de zomer een hele week (als ik er een week logeerde). Ik leerde het verschil tussen een tuin en een hof, dat in een hof bloemen staan en in een tuin groenten. Alleen begreep ik ze niet als ze over dikke teer begonnen.

Als kind  vroeg ik eens wat mijn grootouders bedoelden, want ik zag nergens teer, laat staan dikke. De herinnering kwam boven toen ik het vandaag wéér hoorde, op het terras van de Piep'n Harry, door ouderen ook wel Piep'n Dieka genoemd. Ik weet al jaren wat dikke teer betekent, maar had het al die decennia niet meer gehoord, dat het geen enigmatische verwijzing behelst naar een zwart en stinkend drabbig goedje.

Dikke teer. Ik weet nu dat het in feite een klemtoonkwestie is als bron van misverstand. In feite is het geen dikke teer, maar dik kutteer, maar dat is natuurlijk een vreemd woord, zeker in het huis mijner grootouders. Ik kom er op doordat iemand het terras verliet om bij een naburige winkel  iets te gaan kopen. Hij voegde eraan toe over ruim een kwartier terug te zijn, want zei: 'Ik zinne zo trugge, waver 'n dikke teer.'

 

 

Plan voor bouw negentien huizen op plek Zandwijk in Vriezenveen

VRIEZENVEEN – De gemeente Twenterand heeft ‘een positieve grondhouding’ met betrekking tot het plan voor de bouw van negentien wooneenheden op de locatie Zandwijk in Vriezenveen. Het huidige karakteristieke pand, dat 105 jaar geschiedenis herbergt, moet tegen de vlakte om plaats te maken voor deels historiserende nieuwbouw, waarin markante bouwelementen dienen terug te komen, zoals het karakteristieke balkon en de gevelkop. Aan afbraak zou niet te ontkomen zijn vanwege de slechte staat van het gebouw en de installaties.

Het planvan eigenaar/transportondernemer Nijhof omvat ook de ‘overkant’ die het hoekpand Veneman en de woning van de kleindochter Mijntje van grondvester Meindert Zandwijjk omvat als ook de fameuze Black Piano Bar. Renovatie en/of restauratie, zoals lokale geschiedvorsers wensen, zijn volgens Nijhof uitgesloten. Daarvoor is de bouwkundige staat van Zandwijk en de andere panden te beroerd. Nijhof benadrukt dat het originele Zandwijk wel zo ongeveer  één op één herrijst, zonder de later bijgebouwde zalen en met nieuwe woningen. Ook komt de kenmerkende ‘rode brievenbus’ op de huidige plek terug, omdat dit een rijksmonument is.

De grondlegger Meindert Zandwijk begon eind negentiende eeuw nabij het huidige pand een kruidenierswarenzaak voor overdag en een cafébiljard voor de avonduren. Op den duur stopte  hij met de kruiden en de nieren, want koos volledig voor de horecaliet het huidige ge, bouw verrijzen op het kruispunt van Westeinde, Hammerweg en het nog niet zolang daarvoor gegraven Overijssels Kanaal, nabij de toen ook nog nieuwe spoorlijn. Vlakbij de fabriek ook van Jansen & Tilanus. Oftewel, een kruispunt van handel en nering. Zandwijk startte er een pendeldienst met koetsen om de ‘hoge heren’ uit Almelo, te faciliteren en ook de relaties van deze textielbaronnen. Verder ging Zandwijk kamers verhuren voor gasten die van ver kwamen. Een ondernemend heerschap, die stichter van het Zandwijk-imperium. De tweede generatie, ook een Meindert, ging op de ingeslagen weg voort, net als de derde generatie, de legendarische Frits Winkel, in de horeca getrouwd door zijn ja-woord aan Mijntje Zandwijk. Ten tijde van de vierde generatie, de broers Meindert (de Derde) en Wim Winkel, haalde de tijd Zandwijk onverbiddelijk in.

 

 

Riante voorraad bedrijvengrond op Zenkeldamshoek en in Hengevelde

GOOR/HENGEVELDE – De gemeente Hof van Twente mag acht en een halve hectare aanhouden voor  de vestiging van bedrijven op  Zenkeldamshoek. Daarenboven stemt d provincie in met drie hectare voor toekomstige uitbreiding van bedrijvigheid in het dorp Hengevelde.   

Dit zou volgens de provincie Overijssel passen in de reële ambitie van de Hofgemeente. Op basis van de uitgevoerde vraagraming en de kwaliteit van bedrijventerreinen is de opgave per gemeente in beeld gebracht, zowel kwantitatief als kwalitatief. Vervolgens is stap voor stap in ambtelijke en bestuurlijke overleggen toegewerkt naar een afsprakendocument tot en met 2022.

Deel dit nieuws!