De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CCCXCXVI

Wissink het wel of Wissink het niet.

Ten Bolscher en Van Hijum in de Staten geen moment in gevaar

RIJSSEN/ENSCHEDE – In de lichtende zaal ten provinciehuize hield de Rijssense gedeputeerde Ten Bolscher van de SGP vandaag vrij eenvoudig stand tijdens een debat over het oproer in de landbouwsector. In een tweede debat, iets korter en uitgekauwder, over het treurdossier Lithium Werks kwam CDA-gedeputeerde Van Hijum evenmin in gevaar.

Ten Bolscher werd vanuit de oppositie fel gekapitteld over de manier waarop Overijssel in afwijking van andere provincies een belangrijke toezegging deed aan boze boeren, te weten het intrekken van de nationale beleidsregels om hun uitstoot van stikstof te beperken. Volgens de oppositie zwichtte het college van gedeputeerde staten, inzonderheid Ten Bolscher als verantwoordelijk ‘bewindsman’, voor boerendreiging. De gedeputeerde zelf sprak een- en andermaal tegen dat hij zich liet had laten leiden door boze veehouders. Een door de Partij voor de Dieren ingediende motie van treurnis, op zich al tandeloos, was door de hechtheid van de coalitie kansloos.

Een veel kleiner deel van de oppositie onder aanvoering van PVV-leidsman Veltmeijer probeerde voor de zoveelste keer Van Hijum in de hoek te zetten. Het in een motie vervatte voorstel om een onafhankelijke commissie in te stellen teneinde nog eens onderzoek te laten doen naar dit kwestieuze dossier was volstrekt onhaalbaar. Een ruime meerderheid der Provinciale Staten stelde dat er inderdaad veel fout ging, met mistige bestuurlijk procedures en gewrochte financiële constructies. Het kwam de afgelopen jaren tot heftige debatten en pittige onderzoeken, er klonk luide kritiek, ook op de bestuurlijk verantwoordelijke gedeputeerde. Om die reden werd nóg een onderzoek vandaag overbodig geacht. Waarbij meespeelde dat de gedeputeerde al in veel debatten ootmoedig erkende dat onder zijn verantwoordelijkheid meerdere keren veel fout ging.    

 

Gewezen schuilkerk der paapsen in Hertme als monument hersteld

HERTME/ZENDEREN – De eerste fase van de verplaatsing van het ’t Oude Groothuys, beter bekend als het ‘Spookhuis’ in Hertme, is recent afgerond en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft laten weten dat het gebouw de rijksmonumentenstatus behoudt. Dat was ook het uitgangspunt van de Stichting Theater en Cultuur Hertme die er alles aan heeft gedaan om bij de verplaatsing zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal te behouden en waar mogelijk te herstellen.

Het uit de zestiende eeuw daterende monument staat nu op het terrein van het Openluchttheater in Hertme en wordt ingericht als dorpshuis voor culturele activiteiten, als steunpunt voor het openluchttheater en voor sociale activiteiten voor de inwoners van Hertme.

Het verplaatsen van een rijksmonument is een uitzonderlijke werkzaamheid waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  (RCE) slechts sporadisch in mee kan gaan. Ervaring leert namelijk dat het afbreken en herbouwen van monumenten vrijwel altijd leidt tot verlies van de cultuurhistorische waarde, maar de RCE toont zich vol lof over de wijze waarop de verplaatsing plaats heeft gegrepen. Bij het secure bouwwerk, uitgevoerd door het aannemersbedrijf Wesselink uit Weerselo, is nagenoeg het gehele historische gebintwerk behouden en zijn de diverse historische elementen, zoals raampartijen, deuren en luiken, op traditionele wijze gerestaureerd.

De overlevering wil dat ‘t Oude Groothuys begin zeventiende eeuw dienst deed als schuilkerk voor de katholieken, die vanwege de destijds dominante Reformatie, niet meer in het openbaar hun geloof mochten belijden. Om in beslotenheid het geloof uit te kunnen oefenen,  zo wil het verhaal werden buitenstaanders op afstand gehouden door de ‘witte wieven’, die zich verkleedden als spoken.

Overigens CCCXCXV

Kogel door kerk in Beckum en bouw woningen voor vitaliteit dorp

BECKUM  - Er zal volgend jaar voor het eerst sedert jaren woningbouw plaatsvinden in Beckum. De bedoeling is in het dorp dat tot de gemeente Hengelo behoort vijftien huizen te laten verrijzen. In aansluiting daarop dient een multifunctionele accommodatie te worden gebouwd in het kerkdorp dat trouwens zijn kerk lijkt te verliezen. De sluiting van de Blasiuskerk lijkt gezien de plannen van de parochie van De Goede Herder onafwendbaar. Dat geldt trouwens ook voor Onze Lieve Vrouwekerk die Bentelo markeert.

De voor de vitaliteit van het dorp opgerichte Stichting Samen Bouwen aan Beckum is al een poos in de weer geweest om de woningbouw te bepleiten, ten dienste van de leefbaarheid van het dorp, door huizen aan te bieden voor jongeren en ouderen, ook door de bevordering van doorstroming. Op die manier krijgen ook onderwijs, sportclubs en maatschappelijke instanties meer speelruimte - wezenlijk voor de leefbaarheid. 

Het gemeentebestuur van Hengelo steunt het bouwplan en heeft er 175.000 euro voor beschikbaar gesteld. De intentie is begin volgend jaar al met de bouw te beginnen. Er is morgen een officieel moment als voorafgaand aan een politiek beraad enkel stichtingsbestuurders en de wethouders Ten Heuw van Financiën en Bruggink van Jeugd, Onderwijs en Sport (én dorpswethouder Beckum) een intentieverklaring tekenen.

Deel dit nieuws!