De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCCCXCVI

Goede versregels zijn beter dan slechte verzinsels, en daarom mijn gedicht-keuze van de maand

0, de heilige onsterflijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd,

Waar ‘t geloof met zijn kindervertrouwen mij een hemel eens had beloofd,
Als mijn oogen zich sluiten voor eeuwig en mijn lijf wordt ten grave gebracht!
O de stille onbegrijplijke sterren! O ‘t mysteriënheir van den nacht!

Lief, de dag is zoo druk en zoo nuchter, zoo voor ‘t kleine en voor ‘t stofllijke alleen
En de menschen verloochnen hun ziel en naar ‘t eeuwige leven vraagt geen.
‘Kom met mij waar de heilige nacht met haar oogen van sterren ons wenkt,
Waar een adem van liefde ons omzweeft en de hoop met haar beker ons drenkt.

Lief, eens zullen wij sterven, wij beiden, wij samen of ieder alleen,
En het graf is zoo diep en de hemel zoo hoog en of God leeft weet geen,
En ‘k heb niets dan de stem van mijn hart, die mij ‘t eeuwige leven belooft,

En de heilige onsterflijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd.

Héleèe Swarth

 

 

 

 

Welzijnskoepels moeten de koppen in Nijverdal bijeen steken

NIJVERDAL/ALMELO - De statutair in Almelo gevestigde regionale welzijnsstichting Avedan, voorheen Scoop, heeft haar bezwaarschrift tegen een opgelegde samenwerking met de in Nijverdal gevestigde zusterorganisatie De Welle ingetrokken. Aanvankelijk zag het Avedan de voorgestelde ontwikkeling niet zitten. De bedoeling is met behoud van het huidige kwaliteitsniveau voor het maatschappelijk werk in de gemeente Hellendoorn meer te gaan samenwerken met De Welle.

Dit is ook één van de concrete voorstellen die gedaan is in het kader van de ombuigingsopgave van de gemeente Hellendoorn in 2019/2020. Na een gesprek met de gemeente heeft Avedan zelf het bezwaar vervolgens ingetrokken. Afgelopen jaar hebben Avedan en De Welle eerste gesprekken gevoerd. Vanwege de uitzonderlijke coronasituatie afgelopen jaar hebben beide organisaties hun volle aandacht moeten inzetten op de ondersteuning van inwoners in de gemeente Hellendoorn.

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hellendoorn heeft de subsidie voor Avedan voor activiteiten die aan dorpen in de gemeente Hellendoorn raken vastgesteld op 385.092 euro. De Welle heeft haar werkgebied behalve in Hellendoorn ook in Wierden, onder meer jongerenwerk, vrijwilligerswerk, vluchtelingenwerk, sport- en buurtwerk, servicediensten benevens activiteiten op projectbasis. Avedan is bij een aantal taken co-partner.

 

Extra actie nodig ter bestrijding van laaggeletterdheid in Twente

HENGELO - In de provincie Overijssel  kan één op de negen inwoners amper lezen en in de regio Twente is de situatie verhoudingsgewijs nog slechter met dertien procent laaggeletterden. Van de Twentse steden heeft Enschede met 24 procent het grootste aandeel laaggeletterden we in Enschede, gevolgd door Almelo met achttien procent. De gemeenten met kleinste aandelen laaggeletterden zijn Losser en Oldenzaal, die beide vier procent scoren. Er zijn volgens de Sociaal Economische Raad (SER) in Overijssel veel initiatieven daar iets aan te doen, maar het is nog te weinig en te mager.  Ook zou het te versnipperd, te vrijblijvend, te weinig structureel en bovendien te selectief zijn. Bovendien maken de meeste gemeente en onvoldoende geld voor vrij.

Het gevolg van een lage prioriteit bij gemeenten, die over het algemeen te weinig investeren om het niet of slecht lezen en schrijven te bestrijden, is dat veel laaggeletterden maatschappelijk buiten de boot vallen en vaak sociaal geïsoleerd raken, vooral de mensen met Nederlands als eerste taal. Zij hebben moeite met het vinden van werk of met het behouden van hun baan. Nederland kent naar schatting 1,3 miljoen inwoners tussen de 16 en 65 jaar die laaggeletterd zijn. Het verbeteren van het lezen en het schrijven kan het arbeidsmarktinkomen volgens de SER Overijssel tot zeventien procent verhogen. Er zijn volgens het SER-onderzoek relatief veel laaggeletterden onder migranten (31 procent) en ouderen (25 procent).

In de provincie Overijssel heeft arbeidsmarktregio Regio Zwolle het kleinste aandeel laaggeletterden (tien procent) en de Regio Twente het grootste aandeel (dertien procent). Al deze mensen hebben in het dagelijkse leven moeite met taal, wat vaak zeer problematisch is. Wie laaggeletterd is heeft bijvoorbeeld meer moeite met het vinden en behouden van een baan.  Daarnaast verhoogt laaggeletterdheid de kans op fysieke en mentale gezondheidsklachten, doordat laaggeletterden zich sneller onzeker of nutteloos voelen. Het verbeteren van de geletterdheid kan behalve de klachten verminderen ook het arbeidsmarktinkomen doen toenemen, met gemiddeld zeventien procent.

 

PvdA/GL maant Paters om jongerenwerk Twenterand te bundelen

TWENTERAND - Het volgens de raadsfractie van PvdA/GroenLinks in de gemeente Twenterand aan wilskracht en urgentie om stichtingen en organisaties tot een gemeenschappelijke uitvoering van het jongerenwerk te laten komen. Om die reden vraagt het raadslid Reusken van PvdA/GroenLinks het college hoe het tot uitvoering van het raadsbesluit denkt te komen. De gemeenteraad gaf wethouder Paters van Jongeren en Welzijn tijd en ruimte, maar het moet wél gebeuren, vindt Reusken.

Er is temeer haast geboden nu dat moet tot samenwerking zou moet leiden op het punt zou staan definitief te ontploffen. Dat heeft te maken met capaciteiten, complicaties en denominaties. Daar waarschuwde Paters al voor en hij vroeg de gemeenteraad  hem tijd en ruimte te geven om te welzijnsinstituten bij elkaar te brengen om ze samen het jongerenwerk doelgerichter én doelmatiger te kunnen uitvoeren. Hij wilde én kreeg tijd van de gemeenteraad om dit voor elkaar te boksen.

Het leek, aldus Reusken, de goede kant op te gaan. 'De geluiden waren positief en de samenwerking verliep prima, maar schijn bedriegt. Het lijkt erop dat de organisaties het toch niet eens worden met elkaar en dat er onvoldoende onderling vertrouwen is.' Het is nu volgens Reusken de tijd door te pakken en de banden met onwilligen te beëindigen. Nu nog doen Radar Uitvoering, Stichting Jongerenwerk Den Ham, Stichting Reflection en Stichting ZorgSaam Twenterand aan jongerenwerk.

 

Overigens DCCCXCV

‘Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken. Denken vereist verstand. Ik ben een mens van deze tijd. Het verschrikkelijkste van deze tijd vind ik dat zovelen het als verschrikkelijk ervaren dat ze niet de hele nacht mogen zuipen, schreeuwen, rellen en pissen. Domheid van hersenverweking.

Dat de voorvechters van de vrijheid van neuken, tieren en krenken zich tekort gedaan voelen omdat ze dat niet in groten getale mogen doen wat ze willen,  doet me zuchten en lachen. Dat ze hun treurige leven lang, lamgezopen, kapotfejoint, stijfgescholden. Ik kan er eigenlijk mijn gedachten niet zo bijhouden, bij dat dramdomme volk met zijn zielige klaagdrift.

Ik doe er ook niet zoveel aan, behalve me ergeren aan dat rapalje, maar ik zou ze allemaal met veronachtzaming van nachtklok, vliegverbod, lockdown en zo meer graag een fijne vakantie bieden. Mijn gedachten gaan uit naar een Afrikaans land vol cholelera en malaria, een hotelkamer in de Matrosskaja Tisjina van Poetin, een wandelling tussen de ruïnes van Aleppo, maar goddank zonder avondklok, bezoekbeperking en overal drank, drugs en twitter.

 

 

Deel dit nieuws!