De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

SGP Twenterand wil feiten op tafel over centrumvorming Vriezenveen

VRIEZENVEEN – De raadsfractie van de SGP vindt dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad ter zake de ontwikkelingen in het centrum  van Vriezenveen essentiële informatie onthoudt. Dat geldt als een politieke doodzonde. Het staatkundig-gereformeerde raadslid Jonker komt nu profetisch met vermanende ‘vervolgvragen’ aan het college.

Jonker wil op korte termijn worden geïnformeerd over de status van de pogingen om in het hart van het lintdorp, bij Koningsplein en omgeving, tot een centrum te komen en hoe de gevestigde winkeliers en bewoners bij de ‘ontwikkeling van Vriezenveen in zijn geheel’ worden betrokken. Het zou velen hunner steken dat er geen enkel serieus overleg is over de verplaatsing van de Aldi naar de kwestieuze Oordt-locatie, wat Jonker ‘vreemd’ noemt. Hij schrijft te vrezen voor ‘het beeld dat het soms lijkt op een ‘één-tweetje’ tussen de grootwinkelbedrijven (met de vastgoedeigenaren) en de gemeente’. In dit bestek meldt de SGP ervan uit te gaan dat het college in lijn met afspraken vanaf nu ruim informatie en inspraak geeft, mede vanwege het belang van betrokkenheid en draagvlak.

Het is volgens Jonker noodzakelijk om te weten welke belangen het college heeft afgewogen om de Aldi ‘op de genoemde plek en in die hoedanigheid te vergunnen’. Ook vraagt hij of de gemeenteraad nog ergens bij wordt betrokken, al was het maar vanwege de wijziging van het bestemmingsplan, het bouw- en beeldplan en het voorkomen van ‘een onveilige steeg’. Het dorpscentrum moet, betoogt de leidsman der staatkundig-gereformeerden ‘niet verder worden verprutst’.

Sociale wijkteams Enschede een zorg: erg duur met slecht resultaat

ENSCHEDE – De gemeenteraad van Enschede en de stedelijke Rekenkamer maken zich in toenemende mate zorgen over het gapende verschil tussen het papieren beleid en de dagelijkse werkelijkheid in de Jeugdzorg. De gemeenteraad wil snel actie van wethouder Van den Berg die bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de allerwegen, van links tot rechts, gedeelde zorgen over de Zorg, zeker de Jeugdzorg. De raadsfracties van CDA en SP zullen in elk geval met moties komen, wellicht een gezamenlijke. Als dat dan nog nodig is, want Van den Berg kondigde na een mea culpa voor de ondoordringbaarheid en de bureaucratie twee bijeenkomsten aan: begin maart 'over de knoppen waaraan kan worden gedraaid' en begin april over 'een plan van aanpak dat we gaan optuigen'. En de Rekenkamer doet vervolgonderzoek.

Er gaan miljoenen om in de jeugdzorg te Enschede en de resultaten laten zacht gezegd te wensen over. Er is veel geld voor (jeugd)zorg, maar niet iedereen krijgt die zorg, constateerde CDA-fractievoorzitter Koc, terwijl volgens haar veel wijkcoaches omkomen in het werk. Dat leidt tot de conclusie dat heel veel geld in organisatie en overleg gaat zitten. Schrijnend is volgens haar ook dat veel geld onbenut blijft. Ze vindt dat er keuzes moeten worden gemaakt zonder op ‘heilige huisjes’ te letten. Ter onderstreping voerde voorvrouw Futselaar van de SP aan dat er 220 formatieplaatsen zin, waarvan 35 voor ondersteuning. De werkdruk is hoog en het ziekteverzuim en het verloop enorm. Futselaar zei het idee te hebben dat de jeugdzorg ‘het afvalputje van het sociaal domein’ is.

Volgens woordvoerder Meijer van de ChristenUnie zijn er twee parallelle werkelijkheden die voortdurend botsen: de papieren werkelijkheid en die van de stad. Het raadslid Versteeg van de fractie die zijn naam draagt noemde een striemend voorbeeld van een chef-wijkcoach die een moeder van twee kinderen en zonder geld zou hebben verwezen naar de stadsbank en het diaconaal platform. ‘Intimiderend’, zei Versteeg. Hij werd gekapitteld door een collega, omdat er niet over een individuele 'casus' moest worden gesproken, maar kreeg bijval van collega Visser van Enschede Anders: 'Achter elke individuele casus staan 25 andere.'

 

 

 

 

 

 

 

Raad van Borne denkt na over de bouw van nieuw Schip van Staat

Borne - De gemeente overpeint de mogelijkheden van de bouw van en nieuw gemeentehuis. Dat zal inhoudelijk en financieel worden onderzocht. Het idee om een nieuw Schip van Staat te bouwen ter vervanging van de Blokkendoos ontstond toen het besef doordrong dat er hoe dan ook een uitbreiding noodzakelijk is. Er zijn globaal drie varianten uitgewerkt:  ten eerste beheer/onderhoud, ten tweede duurzame renovatie  en ten derde energieneutrale nieuwbouw. De geschatte kosten der drie opties belopen respectievelijk vier miljoen, acht miljoen en tien miljoen euro.

Het huidige gemeentehuis dateert van 1988, staat in de schaduw van de Villa Elisabeth van de God van Borne en is volgens het college van burgemeester en wethouders, dat een extern bureau onderzoek liet doen, toe aan een grootschalige renovatie. Vanuit de ‘technische levensduur’ zou de gemeente de komende jaren een aantal grootschalige vervangingsinvesteringen moeten doen. Het college stuurt nadrukkelijk aan op nieuwbouw: ‘Niet alleen technisch is het gebouw sterk verouderd, ook functioneel kent het nu beperkingen.’ Zo blijkt dat een groot aantal zaken in het huidige onderkomen van bestuurders en ambtenaren niet voldoet aan de Arbo-wetgeving.

Het college wijst de raad verder op landelijk en Europees beleid op het ter zake duurzaamheid. Het gemeentelijk bastion moet volgens het klimaatakkoord uiterlijk in 2050 beschikken over een zogenoemde klimaatneutrale energievoorziening. ‘Om zo kostenefficiënt mogelijk te investeren dient het verduurzamen te gebeuren op natuurlijke onderhoudsmomenten. Dat moment moet dus zo goed mogelijk worden benut om doelstellingen voor de lange termijn te behalen.’

 

Overigens DXX

All my songs are meditations

Meerderheid raad Haaksbergen ageert tegen was- en strijkservice

HAAKSBERGEN – Een meerderheid van de gemeenteraad van Haaksbergen ziet niks in de door het college van burgemeester en wethouders voor een was- en strijkservice die de gemeente per jaar 137.000 euro zou opleveren. Dat bleek tijdens een commissieberaad. Niettemin wil PvdA-wethouder Peppelman het voorstel zonder aanpassingen voorleggen aan de gemeenteraad.

Een curieus aspect is dat de collegepartijen VVD en PvdA voor zijn, maar hun coalitiegenoot CDA voorshands niet. Ook de oppositiepartijen in de Haaksbergse gemeenteraad zijn tegen. Ze vinden dat het ten koste gaat van inwoners die afhankelijk zijn van zorg en huishoudelijke ondersteuning. Bovendien vinden ze de argumenten flinterdun en de risicofacitoren megagroot.

Het gaat om een ‘algemene voorziening voor wassen en strijken’ ten behoeve van mensen die zorg nodig hebben. Een bedrijf komt de vuile was halen en zal het gewassen en gestreken terugbrengen. Dat zou efficiënter gebeuren dan nu vaak het geval is en bovendien zal het bedrijf lokale arbeidskrachten inschakelen. Naar de mening van Peppelman worden twee vliegen in één klap geslagen: enerzijds een besparing op de zorgkosten en anderzijds minder uitkeringskosten doordat mensen die nu een uitkering hebben een betaalde baan krijgen. Hij wijst erop dat de Participatieraad met het voorstel kan leven. Of de gemeenteraad dat ook kan zal volgende maand blijken.

 

Deel dit nieuws!