De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Borne moet zwaar investeren in behoefte aan meer schoollokalen

BORNE -  In de groeiwijk Bornsche Maten te Borne, zo ongeveer aan de grens met Hengelo, komt met de snelle toename van het aantal woningen ook het aantal schoollokalen. Er is in berekeningen van het gemeentebestuur sprake van een urgente behoefte aan twaalf lokalen. Het college van burgemeester en wethouders wil op korte termijn hiervoor 1,1 miljoen vrijspelen.

Op korte termijn zal worden voorzien in de uitbreiding van de basisschool Beekpark en op een nog aan te wijzen plek 'minimaal tien nieuwe schoollokalen' bouwen. Het in 2017 beschikbare gestelde krediet voor uitbreiding van De Vonder, groot 1.169.500 euro, in te trekken en de structurele kapitaallasten van 41.000 toe te voegen aan de stelpost Instroompunt Bornsche Maten.

Daarenboven wil het college de gemeenteraad vragen voor de verrijzenis van de bouw van nog een school op een nader te bepalen plek om te beginnen een voorbereidingskrediet van vier ton en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien te betrekken bij de totale investering die gemoeid is met  alle plannen die noodzakelijk worden geacht om in de toekomstige onderwijsbehoefte te voorzien.

 

Plan voor 69 woningen in nieuw deel wijk De Marke te Hengevelde

HENGEVELDE – Een voorlopig ontwerp voorziet in de bouw van 69 woningen in de woonwijk De Marke III te Hengevelde. Het betreft de tweede fase van deze wijk. Volgens de planning vinden de voorbereidende werkzaamheden begin volgend jaar plaats. De aanbesteding van het bouwrijp maken geschiedt binnenkort.

Er wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd met het bouwrijp maken van het gebied. Het verkeer kan via de Needsestraat, Janninksweg en de nieuwe ontsluitingsweg het gebied van de beoogde wijk te bereiken. Hiermee wordt overlast door bouwverkeer in de kern zoveel mogelijk voorkomen.

De uitgifte van de kavels in het nieuwe deel van De Marke begint na het bouwrijp maken, wat naar verwachting in mei het geval zal zijn.

 

Overigens DCCCXXXIII

Klaas was lopend patiënt. En dat overdreef hij soms. Dan liep hij weg. Dat kon des ochtends zijn, in de middag of in avondlucht, en zelfs in de nacht. Hij kwam altijd terug en stelde de verpleging altoos gerust: 'Niks aan de hand, even een ommetje gemaakt.'

Roken deed hij ook,vooral gebietste shag, een sjekkie. Had hij dat, dan drentelde Klaas naar buiten. Hij  liiep niet, hij drentelde. nooit geschoeid, altijd gepantoffeld, maar hij was wel een sneldrentelaar. Klaas was voortdurend zoek, maar dook steeds weer op.

Klaas was in treinmachinist geweest, en zo dentelde hij ook, sjoeke-sjoeke-sjoeke, Klaas was de locomotief van de afdeling, een rokende locomotief, zoals je ze wel ziet in oude films, zwart-wit- westerns vooral, Hij leek ook wel een beetje op John Wayne.

Daarenboven was Klaas muzikant, bij Concordia in Overdinkel. Dat orkest kwam nog eens voor ons spelen, naar ik meen op een dinsdagavond tijdens het bezoekuur.  En we (mijn vriendin en ik) hebben Klaas nog eens zielsgelukkig gemaakt door hem met de auto naar het Muziekcentrum te brengen waar het orkest Wilhelmina concerteerde op de avond in februari dat wij 'Behoud de Begeerte' in het Wilminktheater wilden ervaren, met Deckwitz en Hertmans.

Drinkwatervoorziening een steeds groter probleem in Overijssel

HENGELO - Het gaat knijpen met de drinkwatervoorziening in Twente. De provincie Overijssel laat weten bezig te zijn met 'een adaptieve strategie' om de beschikbaarheid van voldoende drinkwater ook op termijn te garanderen. Er vindt binnenkort ten provinciehuize politiek beraad plaats.  De provincie heeft op basis van de Waterwet als enige overheid de mogelijkheid vergunningen te verlenen voor de openbare drinkwatervoorziening. Behalve voor drinkwater moet de provinciale overheid ook de hoeder zijn van natuur en landbouw.

Als gevolg van de droge zomers van de afgelopen drie jaar ontstaat toenemende spanning tussen deze functies en de (drink)watervraag. De verwachting is, stelt het Overijsselse provinciebestuur, dat door klimaatverandering deze spanning verder zal toenemen. Hoewel de drinkwateronttrekking nog niet één procent is van de totale waterbeschikbaarheid kan het lokaal nabij de winputten sterk bijdragen aan verdroging in het gebied. Bij de inzet van bestaande winvergunningen en ook de ontwikkeling van toekomstige wingebieden vraagt dit steeds specifieke afweging tussen onder andere drinkwater- en natuurbelang. Vanuit energietransitie speelt de benutting van de ondergrond voor bodemenergiesystemen. Ook deze functie zal volgens het provinciebestuur een claim leggen op de fysieke ruimte en de watervoorraden.

Het drinkwaterbedrijf Vitens heeft nadrukkelijk te maken met gewijzigde omstandigheden bij zijn verantwoordelijkheid voor de productie en levering van drinkwater, wat dus vanwege de schaarsheid steeds moeilijker wordt. Dat geldt met name voor Twente, vanwege  de hoge ligging van deze regio en minder toevoer van oppervlaktewater. Ook krijgt Vitens steeds meer te maken met pieken in de behoefte aan water. Een ander probleem zijn uitputting en vervuiling van grondwater. Dat bleek van de week nog toen wethouder Nijhof van Hellendoorn in reactie op vragen vanuit de gemeenteraad zijn dat de kwaliteit van grondwater nabij het kerkdorp Daarlerveen inboet aan kwaliteit vanwege de vervuiling en dat aan de heuvelrug bij het kerkdorp Haarle steeds minder water kan worden onttrokken omdat van steeds dieper moet komen.

 

 

 

 

Appartementengebouw in wallengebied Rijssen impuls voor stad

RIJSSEN - Op de plek van de voormalige meubel- en interieurzaak aan de oude Walstraat in Rijssen, laatstelijk ook gedeeltelijk in gebruik als Aula Salem, zullen appartementen verrijzen. De afgelopen jaren waren de ruimtes ook voor andere doeleinden in gebruik.  Afgelopen week is een begin gemaakt met de afbraak, waarvoor de Rijssense Gebouwen Sloperij zich naar de Walstraat spoedde. De gemeente Rijssen-Holten was van meet af aan enthousiast over deze stedenbouwkundige ingreep in het stadscentrum.

Er zullen elf koopappartementen verrijzen op historische grond, want het wallengebied markeert de oorsprong van de stad Risne, later Rijssen, te weten de eerste bebouwing tussen de wallen. Het nieuwe complex omvat drie bouwlagen, op de begane grond en de tweede verdieping komen twee keer vier appartementen, op de derde verdieping drie; voor alle bewoners zijn er bergingen en parkeerplaatsen in de kelder. Het project is een initiatief van Nijhoff Architecten te Wierden en Novum Vastgoed in IJsselmuiden.

Deel dit nieuws!