De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Aanstormende raadsleden CDA Dinkelland/Tubbergen willen betere bus

DINKELLAND/TUBBERGEN – De bussen met studenten die van Dinkelland en Tubbergen naar scholen in de Twentse steden reizen hebben volgens de CDA-fractie in beide gemeenten te weinig capaciteit. Het zijn de jonge raadsleden Oude Vrielink (21) en Smellink (23)  die actie van de gemeentebesturen willen om betere lijndiensten te krijgen.

Naar het oordeel van Oude Vrielink  en Smellink zijn de bussen soms zo vol dat passagiers niet kunnen instappen. Inwoners hechten veel waarde aan de mogelijkheid om met het openbaar vervoer te reizen, blijkt volgens de raadsleden uit het maatschappelijk akkoord in Tubbergen en toekomstvisies van de kernen in Dinkelland. Ook zou het in de bussen op de lijnen 62, 64 en 66  naar de stedenband ontbreken aan voldoende zitplaatsen.

De vervoerder Keolis onderkent volgens Oude Vrielink en Smellink in een rapport de problemen, maar zou  zich niet geroepen voelen er iets aan te wijzigen. De beide christendemocraten bepleiten een structurele oplossing en vinden dat de wethouders’ van Dinkelland en Tubbergen zich daar ijlings voor zouden moeten inspannen.

 

Structureel 1,2 miljoen nodig voor huisvesting onderwijs in Enschede

ENSCHEDE - Er komt, als het aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede ligt, in het financieel meerjarenperspectief, structureel 1,2 miljoen euro bij voor onderwijshuisvesting. Er is bij scholen grote achterstand in  noodzakelijke verbouwingen en vervangende nieuwbouw. Dat dient gefaseerd te gebeuren en gezien de gevoelde urgentie wil het college er rap mee beginnen.

De oorzaak is dat veel gebouwen van de jaren zeventig dateren en veelal zijn afgeschreven. Er zou de komende dertig jaar een slordige 417 miljoen euro nodig zijn om de schoolaccommodaties in Enschede op het gewenste peil te brengen. De komende jaren dient daartoe het investeringsbedrag toe te nemen nemen van drie ton in 2020 tot via ton in 2021 tot structureel 1,2 miljoen per jaar vanaf 2022. 

Losser garandeert mogelijkheid voor binnensport kerkdorp De Lutte

DE LUTTE/LOSSER - De gemeente Losser heeft laten weten dat alle (kerk)dorpen de mogelijkheid van het beoefenen van binnensport behouden. Het college van burgemeester en wethouders geeft die garantie af. In de kern De Lutte blijft daartoe de sporthal Luttermolenveld beschikbaar. Nieuwbouw is voor het college geen serieuze optie.

Met het oog op de plannen voor het Luttermolenveld onderzocht de gemeente wat de mogelijkheden zijn om de toekomst van binnensportactiviteiten en het gebruik door het basisonderwijs in de Lutte mogelijk te blijven maken. Uit een inventarisatie bleek de bouw van een nieuwe accomommodatie onhaalbaar en onnodig te zijn, althans op dit moment. De gemeente blijft de sporthal Luttermolenveld gebruiken voor binnensportactiviteiten.

Overigens CCXCIX

Soms komt een gesprek zomaar op de gemeenteljke herindeling. Ook vandaag weer tijdens een terrasverblijf met de Almelose comebackpoliticus Marcel Hubers en de Hammer ex-politicus Chris Walraven. Ze bleken weinig te zien in opschaling om het lokaal bestuur bij de tijd te brengen. Gek genoeg wilde Hubers ook niet terug naar de twee gemeenten Ambt- en Stad-Almelo en zag Walraven geen brood in de ontvlechting van Twenterand in zelfstandige gemeenten Den Ham en Vriezenveen.

Op meer levensterreinen geldt dat het 'nu' als beter wordt ervaren dan het 'toen' maar dat elke poging tot voortschrijdende verbetering, in lijn met de sociale, economische en culturele ontwikkelingen, als gevaarlijk wordt ervaren. Dat is denkelijk zo omdat verandering beangstigt. Dan nog liever terug naar het markenbestuur, want geschiedenis is als het er op aankomt voor bestuurders en burgers belangrijker dan toekomst, omdat het bij toekomst de vraag is of ze hun positie wel behouden.

Het is een absoluut misverstand dat grotere gemeenten beter worden bestuurd dan kleine, maar het omgekeerde is ook onzin. Het gaat niet om de omvang, die is niet zo belangrijk, het gaat om wat de tijd vraagt en de natuurlijke weg is. En geen Hubers of Walraven kan me uitleggen waarom er zo'n zeventig wethouders in Twente rondlopen en een veelvoud aan raadsleden die alle donder hetzelfde doen, elkaar bezighouden en ondemocratische bovenlokale gremia uitpoepen. Ik zeg: Twente.

GB Twenterand vreest Overijsselse slager die het eigen vlees keurt

VROOMSHOOP/GEERDIJK – De raadsfractie van Gemeente Belangen Twenterand (GBT) trekt de objectiviteit van de ‘zaakwaarnemers’ in twijfel die de schades aan de woningen op de oevers van het kanaal Almelo-De Haandrik gaan bepalen, want ze zijn in dienst van de provincie Overijssel en deswege valt aan hun onafhankelijk oordeel volgens GBT ernstig te twijfelen.

De gemeenteraad van Twenterand nam eerder een motie aan waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen de provincie te vragen het onderzoek te laten plaatsvinden in samenwerking met betrokken inwoners, verenigd in de Stichting Kant Nog Wal. Dat is niet gebeurd. De ‘pandopnames’ zijn volgens GBT ‘cruciaal zo niet leidend in het vervolg van het proces’ om te komen tot vaststelling van de schade en het schadebedrag. De provincie is financieel aansprakelijk en heeft naar het oordeel van GBT derhalve financieel een groot (eigen)belang.

Gezien de historie van dit dossier is de afhandeling door de provincie volgens GBT ‘niet best’ geweest toen zich in 2011 de eerste schademelders lieten horen. ‘Ze werden met een kluitje in het riet gestuurd. Dit zijn de aanwonenden zeker niet vergeten.’ Afgelopen week liet het CDA-statenlid Eshuis in zijn functie als voorzitter van een financiële controlecommissie, zoals op deze site gemeld, weten dat de provincie inderdaad opdraait voor de schadevergoeding van bewoners wier huizen verzakken, kelders onder water staan of anderzins schade hebben vanwege de erkzaamheden om het kanaal te verdiepen. De raadsfractie van GBT wil nu van het college van burgemeester en wethouders in Twenterand weten wat het gaat doen om de objectiviteit te garanderen in het belang van de aanwonenden van het kanaal en of de Stichting Kant Nog Wal daar (als)nog een rol in kan spelen omdat juist die de belangen der aanwonenden/gedupeerden behartigt.

Deel dit nieuws!