De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

CDA wil sociaal-culturele kaalslag in Wierden en Enter voorkómen

WIERDEN/ENTER – De kans is groot dat de bezuinigingen die het college van burgemeester en wethouders op de subsidies voor verenigingen, stichtingen en (ook professionele) organisaties in de gemeente Wierden wil doorvoeren van tafel gaan nu de raadsfractie van het CDA hiertoe besloten heeft. Naar het zich laat aanzien zullen de oppositiefracties zich zeker bij aansluiten. Die spreken al van besturlijk vernieling. De christendemocraten missen volgens leidsman Getkate vooral gedegen overleg en beleidsinbedding en onthoudt in dat licht nu goedkeuring aan gans het pakket, waarmee het van de baan is, ongeacht wat coalitiepartner NEW daarvan gaat vinden.

Voorshands is onbekend wat de fractie van NEW, de grootste in de raad en coalitiepartner van het CDA,  gaat doen in de raadsvergadering als de bezuinigingen aan snee zijn. De opmerkingen van NEW-raadslid Te Riet in een commissiebespreking geven voedsel aan de gedachte dat ook deze partij denkt aan tenminste minder bezuinigen op de sociaal-culturele sector in Wierden en Enter, maar als ze gaat sommige voorstellen te behouden, lijdt ze een nederlaag. Een politiek punt is wel dat de voorstellen met name onder de bestuurlijk koker komen de beide NEW-wethouders, van wie Kortenhoeven over de gemeentefinanciën gaat en Braamhaar over het sociaal-cultureel erf.

Wat het CDA betreft gaan ze allemaal van tafel. In dat verband bekritiseert fractievoorzitter Getkate ook de wijze waarop het pakket kortingsvoorstellen werd samengesteld én gepresenteerd. Getkate: 'Voorstellen die zonder gesprek met de betrokkenen tot stand zijn gekomen enn dat past niet bij onze samenleving’ Hij laat in een persbericht optekenen datt er 'een eerlijk gesprek' moet komen 'waarin samen gezocht kan worden naar een acceptabele oplossing en een eerlijke verdeling met draagvlak'.

Derk Smoes, verzetsman uit Vriezenveen, krijgt óók straat in eigen dorp

VRIEZENVEEN – Een plein bij de Aldi in zijn geboortedorp zal naar de Vriezenveense verzetsman Derk Smoes worden genoemd. Hij was nauw betrokken bij de spraakmakende overval van 1944 op de Nederlandsche Bank te Almelo. In deze stad is trouwens al jaren een straat naar hem vernoemd in de Rumerslanden sterker nog: een láán, aansluitend op de Bevrijdingslaan en de Verzetslaan.

Het voortouw om Smoes ook in eigen dorp te eren komt van de raadsfractie van GBT, die een absolute meerderheid heeft, maar hoopt dat een motie van deze strekking unaniem door de gemeenteraad van Twenterand zal worden aangenomen. Een officieel moment (met de onthulling van het bord) zal dan volgend jaar zijn beslag krijgen bij de viering van 75 jaar bevrijding.

Het verzoek van GBT sluit aan op een eerder al geventileerde aanvraag van het Historisch Museum Vriezenveen om een straat of een plein naar Smoes te vernoemen.

Zes miljoen sportpark De Mors Delden; gemeente 4,2 miljoen garant

DELDEN – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hof van Twente stelt de gemeenteraad voor SBR Stad Delden goed te keuren als partij die het publieke belang dient, waardoor de gemeente garant kan staan voor een bedrag van 4,2 miljoen. Deze garantstelling is nodig om de beoogde multifunctionele accommodatie op sportpark De Mors in Delden te kunnen financieren, waaronder een nieuwe binnensportaccommodatie ter vervanging van sporthal De Reiger.

De geraamde investeringskosten bedragen bijna zes miljoen en het verschil passen de initiatiefnemers uit eigen middelen bij. Dat zijn de volleybalvereniging Devoc, de Deldense Handbalvereniging, de korfbalvereniging Zwart Wit, de voetbalvereniging SV Delden en de genoemde Stichting Beheer Registergoederen. De verenigingen hebben veel tijd gestoken door alle clubs een gedragen plan en ondertekenden op een veld van SV  Delden een samenwerkingsovereenkomst. Volgens voorzitter Oonk van de SBR is het streven al dit najaar te beginnen met de werkzaamheden, die grotendeels met verenigingsmensen en waar nodig plaatselijke bedrijven zullen worden uitgevoerd.

Om de financiering volledig rond te krijgen is een aanvullende lening nodig van ruim 4.2 miljoen. Gelet op de hoogte van de te betalen rente en de beoogde doorlooptijd van de lening is de keuze daarbij gevallen op de Bank Nederlandse Gemeenten. Daar kunnen particuliere stichtingen kunnen terecht indien zij een algemeen (maatschappelijk) belang nastreven. Voorwaarde van BNG Bank is dat gemeente Hof van Twente borg staat voor de af te sluiten geldlening. Hiertoe is het college dus bereid. Wel wordt in de akte van recht van opstal opgenomen dat de gemeente eigenaar wordt zodra de stichting niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, en de gemeente wordt aangesproken op de verleende garantie.

Overigens CCCLXXVIII

Eigenlijk leef ik in twee werelden en ze zijn me even dierbaar, maar eigenlijk ook niet, want dat wisselt. Het schijnt erbij te horen. Het is in elk geval afzienbaar, als je het rekkelijk wilt duiden, want misschien word ik tachtig, al zit dat niet in de familie. In het leven dat ik wilde leven leef ik steeds vaker, daar ben ik mijn oude ik.

Ik kan (als ik nog bij stem zou zijn, wat niet zo is) liederen zingen, en ik kan boeken herlezen zonder dat ik bij de stapels kan komen, want ze staan in onbereikbare ruimtes, ik kan naar schilderijen kijken zonder dat ik ze zie; ik kan ze uittekenen. Dat geldt ook voor waardeloze prullaria, die kostbare herinneringen ademen.

Fotoalbums om in te bladeren, dat zijn kerkhoven in leer, want met veel meer doden dan levenden, mappen met krantenknipsels van decennia her die van misbaksels en successen getuigen, naar ik vrees van de eerste meer dan van de tweede – het leven is welbeschouwd, daar kom ik steeds meer achter, in allebei de werelden.

Kort geding Ondernemingsraad tegen wethoudersbestuur Soweco

ALMELO – Omdat de Ondernemingsraad van de sociale werkvoorziening Soweco géén gesprek krijgt met het bestuur spant hij een procedure aan bij de kantonrechter. Het stelselmatig afwijzen van verzoeken om een gesprek is volgens zegsvrouw Doeschot van de Ondernemingsraad in strijd met de wet. Er is herhaaldelijk om een onderhoud verzocht, maar de Ondernemingsraad krijgt ‘geen formele positie’ van het bestuur.

Doeschot wijst op ‘de impact en de verstrekkendheid’ van het bestuursbesluit om de Gemeenschappelijke Regeling, waarvan de deelnemende gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden het bestuur vormen, te ontmantelen. Dat wordt niet alleen als strijdig met de wet ervaren, maar ook als pijnlijk hovaardig, vooral daar het gaat om de toekomst van 'een hele grote groep veelal kwetsbare mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt'. Om hun belangen te waarborgen is het volgens Doeschot jammer dat het nodig blijkt om te proberen via de kantonrechter de Ondernemingsraad in positie te brengen. Het is besluit van zes wethouders geweest, aangevuurd door wethouder Maathuis van Almelo, die in deze hoedanigheid bestuursvoorzitter is. 

Mocht de uitkomst zijn dat de Ondernemingsraad in rechte gelijk krijgt, dan krijgt hij alsnog de gelegenheid advies uit te brengen over de verstrekking en formulering van de adviesopdrachten aan het externe bureau IROKO, dat in opdracht van het bestuur aan een tweede rapport sleutelt. De kans bestaat  volgens Doeschot dat de rapporten die er straks liggen geen grondslag voor besluitvorming zijn en dat alles over moet.

Deel dit nieuws!