De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Buren pannekoekenrestaurant Oldenzaal kopen aanliggende grond

OLDENZAAL  Het bestemmingsplan Hogt in Oldenzaal voorziet onder meer in van een (pannenkoeken)restaurant in het groen en een dierenweide. Uit een (tussen)uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt evenwel dat het de restauranthouder het deel van zijn terrein dat grenst aan de woonpercelen langs de Schipleidelaan na buurtprotest niet mag gebruiken voor het houden van dieren.

Het restaurant kan om die reden dit terreindeel niet gebruiken als dierenweide. De eigenaar wil nu de bewoners van aangrenzende gronden de gelegenheid bieden om dit terrein toe te voegen aan hun woonpercelen. Inmiddels zijn enkele bewoners al tot aankoop overgegaan. Om het gebruik als woonerf en het realiseren van bijgebouwen mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden gewijzigd, waartoe het college van burgemeester en wethouders nu in een ontwerpbestemmingsplan heeft besloten.

meer volgt

 

 

Passende woningbouw na afbraak voormalig Asielzoekerscentrum

BORNE – De gemeente zou het liefst ‘passende woningbouw’ plegen op de plek van het voormalige internaat van de fraters maristen, dat de afgelopen jaren diende ter huisvesting van asielzoekers.  Elk bouwplan zal nauwgezet met de buurtbewoners, inzonderheid de bewoners van het  dorp Azelo.

De gemeente beloofde onder druk van omwonden én de gemeenteraad bij het vertrek van de asielzoekers dat het ondenkbaar was dat er opnieuw zou worden gekozen voor de verhuur van het pand aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Toch waagde wethouder Kotteman dat na verloop van tijd, wat hem bijna de politieke kop kostte wegens gebroken beloftes en een loopje nemen met  de gemeenteraad én de buurt. Kotteman overleefde ternauwernood een aantal moties, maar moest wél diep door het stof.

Meteen werd afgesproken om het gebouw aan de Bornerbroeksestraat te slopen, met de mogelijkheid er nieuwe woningen te bouwen. In het gemeentehuis liggen nu enkele initiatieven voor, maar een zegsman zegt ‘dat is afgesproken onze monden nog even op slot te houden'.

CDA Tubbergen mag het alleen doen, want verliest coalitiepartner

TUBBERGEN - Nadat vorige week de oppositiepartijen PvdA en Dorpen Centraal zich afkeerden van de coalitiepartij CDA, zal nu ook de collegepartner VVD/GB zich mogelijk vervreemden van de christendemocraten. Daar hoeft geen bloed uit te vloeien, want het CDA heeft in zijn eentje met twaalf zetels al een absolute meerderheid. Aangenomen moet worden dat wethouder Bekhuis van VVD/GB later deze week zal aftreden, maar of ze dat werkelijk doet zal de tijd moeten leren.

De aanleiding voor de botsing der coalitiepartijen is het plan voor grootschalige verbouwing van het gemeentehuis gekoppeld aan een drastische uitbreiding van het pand aan het Pancratiusplein tot een Glashoes, dat ook maatschappelijke instellingen en organisaties zou moeten huisvesten. De oppositiepartijen PvdA en Dorpen Centraal zijn van meet af al fel tegen, maar ook de coalitiepartij VVD-GB bekeerde zich dus tot de tegenstanders. Dat was onlangs in de gemeenteraadsvergadering al duidelijk, want fractievoorzitter Haarman liet toen weten dat haar partij evenmin steun geeft, waardoor alleen het CDA, dat met twaalf van de negentien zetels 'gewoon' een meerderheid heeft, voor het Glashoes-concept is en geen millimeter toegeeft, want amendementen en alternatieven maakten geen schijn van kans.

Haarman reageerde vanavond met een communiqué op de politieke houding der christendemocraten. 'We hebben na de gemeenteraadsvergadering bewust de tijd genomen om te reflecteren', aldus de fractievoorzitter van GB/VVD. 'Wij zijn uitgenodigd in de coalitie door een CDA dat een absolute meerderheid heeft. Wij weten en accepteren dat - als je samenwerkt met een partij die zo’n meerderheid heeft - voorstellen en wensen kunnen sneuvelen. In de coalitie zitten betekent daarmee dat je elkaar de ruimte geeft, dat je voortbouwt op elkaars argumenten en elkaar vooral ook opzoekt. Wij hebben daar met het leveren van onze wethouder ook verantwoordelijkheid in genomen. Omdat dit beter is voor Tubbergen.. Helaas komt van deze samenwerking in de coalitie onvoldoende terecht. Het belangrijke besluit rondom het Glashoes ligt ons daarin zwaar op de maag.'

De uitsmijter van Haarman: 'Dat maakt dat je je afvraagt wat je plek is in zo’n coalitie en wij zijn tot de slotsom gekomen dat die er op deze wijze niet is. Wij betreuren ten zeerste dat wij dit besluit hebben moeten nemen, temeer daar wij met andere ambities in deze coalitie ingestapt zijn. Maatschappelijke gedragenheid vinden wij belangrijk en wij zullen daarom op een constructieve wijze de samenwerking met het CDA blijven opzoeken, net als met andere partijen.' Onduidelijk is nu nog of wethouder Bekhuis van VVD/GB de consequentie trekt...

 

 

 

 

Overigens CMLXXXXVII

Vandaag heb ik gelezen in brieven die Ettty Hilesem schreef vanuit doorgangskamp Westerbork. Ze verpleegde er mensen en schreef in verloren uurtjes, denkelijk des nachts. In een van de zinnen die me troffen zegt ze 'van minuut tot minuut afscheid te nemen  en zich los te voelen van al het uiterlijke'. Morgen dodenherdenking.  Ik denk dat ik dan ook aan haar zal denken. Ik woon bij een kerk, zal het horen als die acht slaat en bij de kerk staat het mounument waar kransen worden gelegd.

Dat gebeurt al in de middag vanwege corona. Bij het lezen van dit bericht wrong er iets. In de brieven van Etty Hillesum gaat het over moed, wilskracht, aanvaarding en lotsverbinding. Ik durf de stelling wel aan dat dit tegenwordig minder is. Dat er geen oorlog is, geen doorgangskamp, geen hongeroedeem, het is zo gewoon, en als er een virus opduikt zijn velen angstig, booswichtig en staan er ineens van die types op om virologen en verpleegkundigen eens duchtig een lesje te leren.

De vrijwilig in Westerbork verblijvende Etty schreef: 'Ik weet dat zij die haten daar hun gegronde redenen voor hebben, maar waarom zouden we steeds weer de gemakkelijkste en de goedkoopste weg moeten kiezen. Ik heb daar zo sterk ervaren hoe iedere atoom haat, aan deze wereld toegevoegd, haar onherbergzamer maakt dan zij al is. En ik meen dan ook, misschien kinderlijk, maar hardnekkig weer iets bewoonbaarder wordt door de liefde waarover eens de Jood Paulus sprak.'

 

Vijf vrijstaande huizen op voormalig perceel Zwijnenberg in Wierden

WIERDEN - De eigenaren  van het autobedrijf Zwijnenberg aan de Rijssensestraat te Wierden willen op het perceel waar het bedrijf voorheen stond, aan de Vriezenveenseweg, op de hoek met de Noord-Parallelweg, met de bedoeling er vijf woningen te laten bouwen. Bezijden van het perceel staan aan de noordzijde een verouderde twee-onder-één kapper en een paardenweide. De gebroeders Zwijnenberg vragen de gemeente deze gronden een woonbestemming te geven. Het advies- en onderzoekbureau BJZ diende namens Zwijnenberg het verzoek in om de verrijzenis van bij de plek passende woningbouw mogelijk te maken. Het plan omvat vijf vrijstaande woningen aan de straatzijde op ruim bemeten kavels, met daarachter een groenstrook.

Er zijn twee zienswijzen (voorheen bezwaren) ingediend tegen de beoogde metamorfose van het gebied. In het verleden waren er plannen voor woon/werk-percelen, maar uiteindelijk is daarvan afgezien. De gemeente spreekt nu van een particulier initiatief met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt en met als gevolg een kwaliteitsslag. In de afgelopen jaren zijn meerdere ontwikkelingsrichtingen voor het gebied besproken.

Uiteindelijk is ervoor gekozen om nu enkel nog in te zetten op woningbouw, wat ook zou passen bij de nog niet zo lang geleden ingestelde dertig kilometer-zone op dit deel van de Vriezenveenseweg. Onlangs legde de gemeente Wierden het aanpalende bedrijf Staalbouw Boom op verzoek van de Omgevingsdienst Twente een last onder dwangsom op. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit verzoek gehonoreerd. De gemeente Wierden kon en/of wilde desgevraagd geen duidelijkheid geven over de aard der gewraakte werkzaamheden.

Deel dit nieuws!