De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Begin bouw mestvergister van Twence voor kringlooplandbouw

BORNE/ZENEREN - De bouw van de mestvergistingsfabriek van afvalverwerker en energieopwekkerTwence op de Boeldershoek bij Zenderen is volgens voorzitter Bonthuis van de agrarische standorganisatie LTO hét schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw. De aangevoerde mest zal worden omgezet in grondstoffen en energie.

De bouw lag jaren onder vuur, want het gemeentebestuur van Borne was tegen de verrijzenis van de 'mestfabriek' wegens onder meer de grote gevolgen voor het toch al door verkeersstromen geplaagde  kerkdorp Zenderen. Ook de inwoners van dit dorp hebben jaren geprocedeerd, maar verloren zaak na zaak, mede doordat de provincie Overijssel bij monde van toenmalig D66-gedeputeerde Traag voor de bouw van de vergister was vanwege de belangen van duurzaamheid. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels begonnen, meldt Twence.

Naar het oordeel van Twence is de bouw urgent. 'Alleen al in Twente en delen van Salland en de Achterhoek is er een aanzienlijk mestoverschot. Het verwerken van mest draagt niet alleen bij aan een vitaal platteland en een gezonde toekomst voor de landbouw maar levert ook een bijdrage aan de Regionale Energie Strategie. In februari gaat de spreekwoordelijke eerste schop de grond in voor de daadwerkelijke bouw. Twence verwacht dat de installatie volgend jaar mei operationeel zal zijn.

Overigens CMIV

Wie leest wordt door het leven zelf bewoond. Dat vind ik een in vele opzichten gave zin. Hij is van de gewezen dichter des vaderlands Ramsey Nasr.  De schoonheid van dat je vrij naar Slauerhoff alleen in gedichten kunt wonen Dat zou ik ook wel willen. Een eigen wereld van gedichten.

Mijn probleem is dat ik geen dichter ben, maar mijn geluk dat er veel gedichten zijn waar ik wat mee kan, me met het leven verzoenen, vanwege al die schone leteren, en de werelden die ze oproepen. Gelukkig kun je ermee leven. Laat mij lezen, want er is zóveel moois geschreven.

Plan warmtenet via bakker Holland in Vriezenveen koude douche

VRIEZENVEEN - Het blijkt onrendabel warmte van de productiebakkerij Holland in Vriezenveen naar het algemene net te transporteren. De warmte die vrijkomt bij Holland zou daarvoor worden geleverd aan het Twentse warmtenet. Bij de plannen waren twee jaar geleden de provincie Overijssel en Cogas Energie betrokken.

Cogas zou gesprekken voeren met potentiële afnemers en leveranciers, met de vraag of zij de intentie hebben gebruik te maken van het warmtenet. 'Daarmee komen we steeds dichterbij daadwerkelijke realisatie en dat willen we nog voor de zomer duidelijk hebben', aldus woordvoerder Aresu van Cogas twee jaar terug.

De bedoeling was indertijd dat de schop voor de aanleg van het warmtenet vorig jaar al zou zijn gestart, maar nu bijkt het ambitieuze plan dus praktisch onhaalbaar. Eerder sprak wethouder Van Abbema over een mooie aanzet voor de energietransitie in Twenterand. 'Elke stap in de goeie richting is er een', stelde ze toen.

 

 

 

Hengelo trekt de knip voor herinrichting en biodiversiteit Elsbeek

HENGELO - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo wil 330.000 euro verstrekken aan het waterschap Vechtstromen ten behoeve van de herinrichting van de Elsbeek tussen de Koekoeksweg en de Oude Molenweg. Van dat bedrag is 223.000 euro bestemd voor de grondtransacties en 107.000 euro voor civiele werkzaamheden.

De bedoeling van het college is dit geld uit de Hengelose reservepotten voor rioolwerkzaamheden te putten. Tussen de Koekoeksweg en de Oude Molenweg zijn erknelpunten met betrekking tot beheer en onderhoud. Tevens is het gebied gevoelig voor wateroverlast bij hevige buien. Het 'beekprofiel' voorziet in een 'nevengeul' om dit probleem op te lossen.

Te versterking van de groenstructuur te versterken is volgens het college gekozen voor 'een breed assortiment aan inheemse beplanting', wat een bijdrage heet te zijn  aan een groter accent op van de biodiversiteit. Waar groen verdwijnt vindt gelijkwaardige compensatie plaats en zelfs uitbreiding. Ook komt er een wandelpad. Er is overleg met omwonenden geweest.

 

 

Raad van Tubbergen stemt in met bouw 27 woningen Geesteren

GEESTEREN - De gemeenteraad zal storm en weder dienende morgen het bestemmingsplan Hutten 2 vaststellen waar ruimte ligt voor de bouw van 27 grondgebonden woningen Gemikt wordt vooral op jongeren, want in deze groep is 'concrete behoefte op korte termijn' aantoonbaar. Tijdens twee bijeenkomsten kwamen ruim 140 belangstellenen opdraven.

De mate van serieusheid moge blijken uit het feit dat veruit de meerderheid reeds de financiële mogelijkheden heeft verkend. Bij het maken van een stedenbouwkundig plan is ook de mening van direct omwonenden gevraagd. Ze zijn 'actief meegenomen in de planontwikkeling' en er is waar mogelijk rekening gehouden met de wensen van de omwonenden.

Zo komt er een brede groenzone aan de Vermolenweg en een hekwerk aan de noordzijde van het plangebied ter afscherming van het bestaande bos. De woningbouw spoort volgens het college met het beleid van de afgelopen en komende jaren.

Deel dit nieuws!