De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Losser introduceert 'huurvoorrang' voor inwoners met smalle beurs

LOSSER – In de gemeente Losser krijgen één- en tweepersoonshuishoudens ‘huurvoorrang’ als ze een huis met voor maximaal 633,25 in de maand willen betrekken. Daarmee geven de woningcorporatie Domijn, de gemeente Losser en de Stichting Huurders Belangen Losser uitvoering aan de prestatieafspraken voor 2021.

Eén van de afspraken ging over het woononderzoek dat afgelopen jaar in Losser is uitgevoerd. De partijen willen dat vragen en behoeften die uit het onderzoek naar voren kwamen op zo kort mogelijke termijn worden geëffectueerd.

Het idee is dat moet worden voorkómen dat aan Losser verklonken en in de gemeente gewortelde inwoners van Losser, Overdinkel en De Lutte een passende huur betalen. In een woononderzoek werd het aanbod van huizen onder de loep genomen in relatie met het aantal personen in een woning en de financiële spankracht.

Uit onderzoek is gebleken 75 procent van de huidige bewoners én van de woningzoekenden in Losser één of twee personen omvat. De meesten hebben een inkomen, waarmee ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning met een huur tot 633,25 euro. De gemeente en d woningcorporatie willen voorkomen dat  mensen uit Losser niet genoeg aan bod komen. De corporatie richt zich met haar woningaanbod in Losser graag op de bewoners en woningzoekenden uit deze gemeente en daar is het beleid nu op geënt.

 

Akkoord over extra geld voor aanpassingen De Veldkamp in Haarle

HAARLE – Er komt als het aan het college van burgemeester en wethouders der  gemeente Hellendoorn ligt een bedrag van 45.334 euro aan subsidie beschikbaar voor de verbouwing van het pand De Veldkamp Het gaat om extra geld, want eerder al werd een bedrag van 260.000 euro beschikbaar gesteld. Dat gebeurt om de multifunctionaliteit van het gebouw te vergroten.

Het bestuur van de stichting Dorpshuis Haarle diende de aanvraag in en de gemeentelijke bestuurscommissie voor de sport ondersteunt het voornemen om het gebruik van De Veldkamp  (voorheen Sportorant Sprengendal.

Overigens CML

Van de leerkrachten uit de tijd dat ze nog juffen en meesters waren herinner ik me vooral de vertellers. Daar moet mijn liefde voor verhalen zijn gewekt. Ik hing aan de lippen der leerkrachten. Daar kregen mijn helden vorm, onder wie de Hugo de Groot (vandaag vier eeuwen geleden ontvoerd uit slot Loevesteijn) én meester Groot, die het zó kon vertellen alsof je er getuige van was.

Dat wilde ik ook, dat vertellen, en in zekere zin heb ik mijn leven lang niet anders gedaan, verhalen vertellen en verhalen schrijven. Dat er mensen gevangen worden gezet om wat ze zeggen of schrijven tekent de mens. Hugo de Groot werd gevangen genomen op Loevestein, maar ontsnapte in een boekenkist, een bekend verhaal, waar ik mijn vader woordstruikelend over vertelde.

De essentie was een conflict over religie en tolerantie in het land, terzake de vrije wil, koos ik de kant Van Oldenbarneveldt, wat ik nogal wiedes vind, want hij stond tegenover de geloofsfetesjist annex vechtersbaas Maurrits van Oranje. Het was meester Groot die zijn leerlingen, mij dus ook, uitlegde wat arminianen waren en wat gomaristen. En wat dat met Hugo de Groot te maken had.

Gemeenten West-Twente willen invloed op woningtypes afdwingen

WIERDEN - De gemeenten Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Wierden willen een versnelling aanbrengen in de woningbouw voor specifieke groepen, waarbij een accent komt te liggen op starterswoningen in het goedkope en middensegment realiseren, zowel huurhuizen als koopwoningen. Hiertoe is een 'doelgroepenverordening' gemaakt die dit juridisch afdwingbaar maakt.

De verordening zorgt ervoor dat het juridisch mogelijk is om in het bestemmingsplan een bepaling op te nemen dat er voor doelgroepen moet worden gebouwd. Zo kan de gemeente projectontwikkelaars wijzen op de verordening om er met elkaar voor te zorgen dat het nieuwe woningaanbod past bij de vraag van de inwoners van een bepaalde gemeente.

'We zien in heel het land dat starters op de woningmarkt moeilijk een geschikte woning kunnen vinden. Dat is in de gemeente Wierden niet anders, helaas', stelt wethouder Coes van Wierden in een persbericht. 'Meestal lukt het goed om vooraf afspraken te maken met bouwers en ontwikkelaars. Deze verordening moet dan ook worden gezien als een stok achter de deur, zodat we zeker weten dat huizen in onze nieuwbouwwijken ook betaalbaar zijn voor starters.

Wierden trekt samen op met de omliggende gemeenten die een soortgelijke verordening opstellen zodat er in de buurgemeenten zoveel mogelijk dezelfde regels gelden voor nieuwbouw. 'Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er voldoende woningen zijn voor onze jongeren zodat zij ook in onze gemeenten blijven wonen. Dat is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in het gebied.'

Dinkelland bekreunt zich over de (be)leefbaarheid van Ootmarsum

OOTMARSUM - De gemeente Dinkelland wil de bevolking betrekken bij het maken  van plannen voor een '(be)leefbaar centrum Ootmarsum’. In een digitale samenkomst zullen de resultaten van een enquête worden geopenbaard en ook zal wethouder Brand een vooruitblik geven 'op de volgende stappen die wij samen met inwoners en ondernemers zullen ondernemen om de leefbaarheid van centrum Ootmarsum zo goed mogelijk te waarborgen'. 

Het gaat behalve om het oude vestingstadje Ootmarsum ook om Oud-Ootmarsum en Nutter. 'We grijpen dit moment ook graag aan om samen vooruit te blikken naar welke volgende stappen we zullen ondernemen ter verbetering van het centrum van Ootmarsum', aldus de formulering van de gemeente aan de vooravond van het webinar.  Oftewel: 'Samen met u nadenken over woon-, werk- en leefomgeving en daarin samen keuzes maken.'

 Het college der gemeente Dinkelland heeft zich al vaker uitgesproken over het centrum van Ootmarsum, waar de afgelopen jaren veel klachten waren over de vercommercialisering en het straffe terrassenbeleid van de gemeente. Brand: 'De afgelopen jaren is er veel ontwikkeling geweest in Ootmarsum en we zien en horen dat dat gaat knellen op bepaalde vlakken. Daar willen we wat aan doen, samen met inwoners en ondernemers uit Ootmarsum.

 

 

Deel dit nieuws!