De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Losser legt 'recht van eerste koop' op oude postkantoor in centrum

LOSSER - De gemeente Losser heeft het recht van eerste koop gevestigd op het oude postkantoor aan de Brink mét de parkeerplaats in het dorpscentrum. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten over te gaan tot het aangrijpen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Het betekent dat bij verkoop van grond, in dit geval een pand, de lokale overheid het eerst aan snee is.

Dit instrument dient om een vanuit ruimtelijk en financieel perspectief ongewenste ruimtelijke en/financiële ontwikkeling te voorkómen, in dit geval speculatie op gespannen voet met het algemeen belang aan de Brink. Met het vestigen van het voorkeursrecht heeft de gemeente nu het eerste recht van koop. De gemeenteraad moet binnen drie maanden het voorkeursrecht bestendigen.

De huidige eigenaren van de grond en het pand van het gewezen postkantoor moeten bij plannen tot verkoop de gemeente nu als eerste in de gelegenheid stellen om die gronden nabij het winkelcentrum De Brink. Het gebied van De Brink is tevens de verbinding tussen Langenkamp en het Raadhuisplein. Daarmee is het volgens wethouder Van Essen een belangrijk onderdeel van het winkelhart

De huidige presentatie en uitstraling van de Brink is volgens het  college gedateerd. Daar bovenop heeft de verpauperde uitstraling van het oude postkantoor een negatief effect op het centrum van Losser. Herontwikkeling van deze locatie is daarom gewenst om een vernieuwde, aansprekende entree van het winkelgebied De Brink te kunnen realiseren, wat het college tot dit besluit heeft gebracht.

 

Overigens CMLI

'God, wat bin'k an't knooin.' als je dat in een politieke samenkomst hoort, mag je verwachten dat er een Twentse politicus aan het woord is. Dat klopt ook. Het was een verbale steen in de spreekwoordelijke vijver. Meer precies: het was Hanneke Steen, fractievooorzitter van het CDA te Hengelo. De leidsvrouw der christendemocraten was de spreekwoordelijke kluts kwijt.

En dan ging het ook nog over het sociaal domein, zeg maar alles wat raakt aan bijstand, hulp en zorg, wat ook raakt als christendemocratisch gedachtegoed, de drie-eenheid van de vader, de moeder en de zoon. Dat verhaal eindigde met het vertrek van de laatste. Van de andere twee is sedertdien weinig meer vernomen. Eschatologisch verantwoord, maar 't blif toch knooin. God is ook politiek.

 

LAS wil dat eigen wethouder gevel van Sint Elisabeth behoudt

ALMELO - De gemeente Almelo dient alles in het werk te stellen om het gebouw van het voormalige Sint Elisabeth Ziekenhuis te behouden en dan met name de monumentale gevel aan de Hofkampstraat. Dit statement gaf de plaatselijke partij Lokaal Almelo Same. Dat gebeurde bij monde van raadsnestor Stork. Afgewacht moet worden wat het college van burgemeester en wethouders ermee doet, al is het wel wethouder Van Rees van LAS, die als schepen van Bouwen en Wonen hier de eerst verantwoordelijke bestuurder is.

Het gebouw is trouwens een rijksmonument en dateert van bijna een eeuw geleden tot het verrees, naar een ontwerp van de architecten Van Elsberg en Stuyt, als rooms-katholiek ziekenhuis, want als tegenhanger van het protestantse diaconessenziekenhuis en het algemene ziekenhuis. Uiteindelijk gingen de ziekenhuizen van Almelo gezamenlijk op in het streekziekenhuis Twenteborg en werden het roodstenen hoofdgebouw met twee vleugels verbouwd tot cultuurcomplex, genoemd naar het jaar van de opening: Hof 88.

De woningstichting Sint Joseph liet in het gebouw appartementen bouwen. De corporatie zal moeten beslissen wat er gaat gebeuren. Veel appartementen voldoen niet meer aan de eisen van de tijd. Een aantal woongebouwen van latere datum kan worden afgebroken of worden verbouwd. Voor de beeldbepalende straatzijde geldt dat vanwege de rijksmonumentale status niet en voor die delen wil LAS dus sowieso behoud van de bouwwijze en ornamentiek. Van Rees moet over dit deel van Sint Elisabeth in conclaaf met Sint Joseph.

 

 

 

Rijksmuseum Twenthe heeft toch z'n John Constable, koste wat kost

ENSCHEDE – Over onvermoede wegen met vele kronkels en scherpe bochten komt het schilderij van John Constable ((1776-1837) toch en ook nog voor vast in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede. Dat is het resultaat van een omslachtige procedure, waarin alles mogelijk was.

Ruim twee jaar geleden verkeerde directeur Odding van het Twentse museum in de overtuiging het schilderij ‘A view of Hampstead Heath’ te hebben gekocht, maar hij bleek geen eigenaar te zijn, maar niets te hebben omdat het bedrag door een hack in andere handen kwam, maar niet bij kunsthandelaar Dickinson die de verkopende partij was. Het ging uiteindelijk om een bedrag van dik een kwart miljoen.

Na jaren van contacten over en weer is na veel bloed, zweet en tranen recent toch geld naar Dickinson overgemaakt, dankzij interventie van minister Van Engelshoven van Cultuur, want zij kwam met  een aangenaam deel van het geld over de brug. Dat kon mede doordat het Enschedese kunsthuis een Rijksmuseum is, al moest wel een deel van het gelag betalen, al wil Odding daarover geen opening van zaken geven.

Uiteindelijk heeft het Rijksmuseum Twente in Enschede wat het wilde: het volgens kenners beste schilderij van de Engelse landschapsschilder op zaal, als rechtmatig eigenaar.

 

Zes miljoen voor verbouwen/uitbreiden gemeentehuis Twenterand

VRIEZENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Twenterand stelt de gemeenteraad voor om het Schip van Staat aan het Manitobaplein te Vriezenveen voor zes miljoen te verbouwen. Dat is niet alleen nodig ten dienste van bestuur en ambtenarij, maar ook om ruimte te maken voor het huisvesten van de openbare bibliotheek.

De inschatting van het college is dat de kosten wel eens voor de baat kunnen gaan, doordat de verwachting bestaat dat de totale 'bedrijfskosten' de komende jaren afnemen. Bovendien kan volgens het college meer werk worden gemaakt van prioritaire doelstellingen als duurzaamheid en werkplekverbetering en zalen voor de verhuur, behalve voor de bibliotheek ook een zaal voor een dakloos geworden kerkgemeenschap benevens ruimtes voor zorg en welzijn, met een 'corner' voor activiteiten ten dienste van jeugd- en jongerenwerk.

Bij dat laatste punt moet worden gedacht aan stedenbouwkundige veranderingen/verbeteringen aan de voor- en achterzijde van het gemeentelijke bastion. Achter het gemeentehuis zal als bekend na de sloop van de Ontmoetingskerk de woonwijk Mozaïek verrijzen en het college wil ook extra inzet plegen om de achenebbisj aan de voorkant op te knippen.

 

Deel dit nieuws!