De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Rijkens wil van Nauta excuses met meer overtuiging in Hof van Twente

GOOR - Het blijft de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Hof van Twente storen dat het college van burgemeester en wethouders slechts moeizaam in staat is tot het helder en duidelijk maken van excuses voor de omstandigheden die de cyberoverval op het gemeentehuis te Goor mogelijk maakten. Er kwam vorige week volgens fractiechef Rijkens weliswaar een bestuurlijke verantwoording van burgemeester Nauta, maar die was zijns bedunkens 'weinig overtuigend'. 

Sterkere excuses zouden nodig zijn omdat Nauta volgens Rijkens aanvankelijk de indruk wekt dat de gemeente geen verantwoordelijkheid zou dragen omdat deze hack iedereen had kunnen overkomen, waar naderhand bleek dat het college dat meteen had moeten doen omdat het in de arm genomen ICT-bedrijf dar de software leverde aanbevelingen deed die niet werden  overgenomen. 'Feitelijk had zo’n verklaring direct nadat de hack bekend werd afgelegd moeten worden.'

De fractie van de PvdA gaat er vanuit dat het college zijn toezegging voor een bestuurlijke verantwoording zal waarmaken en met een feitenrelaas hoe er op ICT-gebied is gehandeld. Rijkens wil bovendien weten wat men heeft geleerd van deze ramp. Rijkens over deze gang er dingen: 'Zo’n bestuursverantwoording moet er altijd komen om de raad de gelegenheid te geven te beoordelen of het college goed heeft gehandeld en lering heeft getrokken uit hetgeen er mis is gegaan.'

Overigens CMLV

Opgevouwen lag ik op de bank, die net te krap is, maar het bed was ver weg, weet ik. Het is vreemd om naar jezelf te kijken zonder dat er een spiegel aan te pas komt. Er hangt een chronische vermoeidheid in dit gedoemde huis, besef ik.

Ik  schopte met mijn rechterbeen het linker naar zijn plek, maar een been van lappen heeft zijn eigen flegma, een lamswollen slabbekak. En de hand, ach arm. Dit lichaam geeft niet mee en werpt niet tegen. Een lijf dat er is zonder er te zijn.

De nek liet het hoofd weten dat het te zwaar is, maar een hoofd gaat altijd zijn eigen gang. Zo hoor ik de godganse dag coördinatiegesprekken tussen de losse elementen die een lichaam zijn geweest dat ooit een eenheid was en nu een veelheid is.

CDA in Overijssel zoekt optie vrijwillige opkoop veehouderijen

DENEKAMP - De fractie van het CDA in Provinciale Staten van Overijssel vraagt het college van gedeputeerde staten het voortouw te nemen voor het opkopen van veehouderijen. Het statenlid Piksen  laat weten dat 23 bedrijven al belangstelling hebben getoond voor de opkoopregeling. Daar zou een veelvoud voor nodig zijn dan het bedrag van 7,5 miljoen euro dat van rijkswege  beschikbaar is gesteld, wat toereikend is voor twee of drie bedrijven.

Piksen zegt dat de provincie zelf ook het initiatief kan nemen door bedrijven op te kopen. Er komt bij zijn weten namelijk nog meer geld van het rijk beschikbaar voor de aankoopregeling en de provincie zou wat Piksen betreft alvast kunnen voorfinancieren. Hij zal dat mogelijk komende week in een plenaire zitting van Provinciale Staten al aan de orde stellen.

'Wij beseffen dat in de afgelopen maanden in heel veel boerengezinnen aan de keukentafel de afweging is gemaakt om zich aan te melden voor de aankoopregeling. In veel gevallen zal dit met emoties en moeite gepaard zijn gegaan. Loslaten wat in vele generaties is verworven en opgebouwd betekent heel veel voor deze gezinnen. Het CDA vindt het belangrijk aan te geven dat naast de stikstofreductie sociaal-maatschappelijke afwegingen een rol spelen.’

Piksen wil van gedeputeerde Ten Bolscher van de SGP weten hoeveel van de 23 aangemelde veehouderijen voldoen aan de aankoopcriteria, hoeveel geld er voor nodig is om deze bedrijven op te kopen en hoeveel geld er mag worden verwacht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid in het vervolgtraject van de aankoopregeling.

 

 

ChristenUnie Almelo: patroon in versjteren burgerbouwinitiatieven

ALMELO - Er moet op afzienbare termijn duidelijkheid komen over de bouw van een wooncomplex voor Armeense ouderen in Almelo onder de paraplu van de woningcorporatie Beter Wonen. Dat vindt de raadsfractie van de ChristenUnie, die zich zorgen maakt over de stilte en deswege aandringt op het bevorderen dat ontwikkelaars/corporaties met plannen indienen voor de bouw aan Welgelegen in de wijk Schelfhorst.

Het college van burgemeester en wethouders heeft richting de ChristenUnie laten weten dat er 'onvoldoende capaciteit' is om bouwplannen te maken, maar dat wekt verbazing omdat er vijf jaar met Beter Wonen over wordt gesproken. Het is volgens de raadsleden Buikema en Teeuw van de ChristenUnie goed om bij de opzet samen te werken verpleegkundigen en verzorgenden van Brunnera, een stichting die zich inzet om de zelfredzaamheid van mensen te versterken, vooral personen met psychische en/of lichamelijke beperkingen die extra hulp nodig hebben, inzonderheid degenen van allochtone afkomst.

Volgens de ChristenUnie is Brunnera al vier jaar geleden aangewezen als één van de kartrekkende partijen. Van belang is volgens de ChristenUnie ook om van meet af aan omwonenden bij de plannen voor de bouw te betrekken. Als het college op de rem staat na jarenlang traineren, dan eist de ChristenUnie een verklaring voor het bruuskeren van de zogenoemde burgerinitiatief, waar al veel tijd, geld, hoop op zijn gevestigd. Verder bespeurt de ChristenUnie een patroon, want het  doen van toezeggingen en wekken van verwachtingen speelt ook bij initiatieven van Hof van Heden en de ouderenbond COSBO.

 

Borne wil vrijwaring van vuilstort én aanleg nieuwe Vloedbeltweg

BORNE/ZENDEREN - De gemeente Borne krijgt  een ruim tien hectare een zonnepark op de voormalige afvalstortlocatie Elhorst-Vloedbelt en kiest op verkeerstechnisch vlak voor een oplossing die het nu vanwege dagelijkse files gemangelde kerkdorp Zenderen ontziet. Bovendien wordt in de nu voorliggende ontsluiting meer rekening gehouden met natuurwaarden op de landschappelijke en historische Zenderesche Es.

Voor de aanleg van het zonnepark door het afvalinzamel- annex energieproductiebedrijf was de gehele gemeenteraad te porren, daar was geen discussie over, maar wel over het idee  om Twence in ruil voor de instemming te laten vastleggen dat er over 25 jaar - denkelijk de  'levensduur van het zonnepark - niet weer een vuilstort komt en die bestemming dus van de grond af te halen. Dat was evenwel een brug te ver voor wethouder Kotteman, die op dit punt steun kreeg van de meerderheid van de raad. Kotteman zal er in elk geval met Twence en met de provincie Overijssel over in conclaaf gaan. 'Want zij gaan erover, wij niet.' In die gesprekken komen ook andere wensen van de raad aan snee, zoals het vormen van een fonds door Twence ten bate van voorzieningen in Borne en Zenderen benevens de mogelijkheid voor inwoners van de gehele gemeente Borne aandelen te verwerven in de productie van 'groene' energie.

 

Deel dit nieuws!