De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Hengelo wil aan Berflobeek pendant van Roombeek in Enschede

HENGELO - De opzet van de beoogde woonbuurt tussen de Marskant en de Berflobeek moet aan de rand van het centrum van Hengelo een hoogwaardige stedelijke allure. De huizen komen op de plek van de Willemschool, de stadstuin én de parkeerplaats Marskant.

Er komen op de stadsbeek gerichte kavels met vrijstaande of geschakelde stadsvilla’s. Bezijden de Marskant zullen stadswoningen verrijzen die stedelijke allure moeten ademen. In de eerste besprekingen werd gesproken over een pendant van de wijk Roombeek in Enschede. Dat betekent dat gedurfde variatie en uniciteit in het stedenbouwkundig concept voorop staan.

De gemeente Hengelo trekt bij in dit plan samen op met het waterschap Vechtstromen, want de Berflobeek krijgt een prominente plek in het gebied, mede omdat volgens de gemeente steeds vaker heftige regenbuien zullen voorkómen, afgewisseld met langdurige droogte en tropische temperaturen. Daar wordt de Berflobeek op ingericht. Verder wordt de beek breder, de oevers toegankelijk via een wandelpad en er komt een nieuwe brug over de beek.

Volgens de planning  begint na de zomervakantie, in augustus, het bouw- en woonrijp maken van het huidige parkeerterrein aan de Marskant. Daarna start de gemeente Hengelo met de sanering van het gebied en verwijderen we ondergrondse bebouwing. Als het bestemmingsplan definitief is start de uitgifte van de kavels.

 

Twenterand dokt voor kosten weghalen illigale zendmast Den Ham

DEN HAM  - De gemeente Twenterand draait op voor schade die zendpiraten veroorzaakten bij het plaatsen van een mast in het buitengebied van Den Ham. Dat gebeurde maart op de Hallerhoek in het buitengebied van het brinkdorp. De gemeente dient de schade te betalen omdat de dader(s) zich gedeisd houden.

Het agentschap Telecom moest eind maart in samenwerking met de politie de illegale zendmast ontmantelen. De zendpiraten die deze mast plaatsten hebben de nodige (milieu)schade veroorzaakt, ook aan de openbare ruimte doordat er grote gaten waren gegraven in de weg waarop de mast werd verankerd.

Als grondeigenaar gaat de gemeente aangifte doen en zal waar mogelijk de schade verhalen op de dader(s) indien die ooit in de kraag kunnen worden gevat. Er is vijftien ton vervuilde grond afgegraven die werd veroorzaakt door een lekkende diesel van een aggregaat. De grond is vervolgens naar een specialistisch bedrijf afgevoerd om gereinigd te worden. Door de snelle sanering is verdere milieuverontreiniging voorkomen, die ontstaan zou zijn bij regen. De gemeente betaalde de sanering en het straatherstel.

Volgens burgemeester Broekhuizen zijn er grenzen overschreden, laat hij in een communiqué weten: 'Door snel in te grijpen is ernstige milieuschade voorkomen, maar de belastingbetaler draait voor de kosten op, zo'n  tienduizend euro.'

Overigens CMXCVII

En toen.. was daar de sloot waarin ik mezelf terugzag. Een kleine zestig jaar geleden vingen we 'kikkervisjes' in de sloot achter het pompstation, dat nu is opgeknapt en ik geloof zelfs een monumentale status heeft. In de sloot bezijden de spoorlijn naar Zwolle schepten we die 'kikkervisjes' uit stokken met kousen eraan die we door het water hadden gesleept.

Soms zat er van alles bij dat kronkelde, krioelde en knikstaartte of anderszins op apegapen lag in een kous waar het water uit verdwenen was. We waren soms moe van de sensaties van de spoorsloot en dan klommen we naar boven om vervolgens onszelf van de Looweg naar beneden te laten rollen. Eigenlijk vond ik dat vooral leuk als Anneke er ook was en meerolde.

Tubbergen wil 'boerenopstand' van 1971 gesubsidieerd herdenken

TUBBERGEN -  In de gemeente Tubbergen zal dit jaar ruim baan worden geboden aan initiatieven om de 'boerenopstand' te  herdenken die precies een halve eeuw geleden in het brandpunt van de nationale belangstelling plaatste. En zelfs wereldwijd werd er bericht over de opstand der boeren, waarbij met name de ruilverkaveling voor de agrarische sector een steen des aanstoots was. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor activiteiten die in dit kader plaatsvinden een speciale subsidieregeling gemaakt, waarop wie iets in de zin heeft een beroep kan doen..

De  gemeente Tubbergen wil deze gebeurtenis om diverse redenen herdenken. De opstand was, zo motiveert het college, achteraf gezien 'de voedingsbodem voor de manier waarop de gemeente nu wordt  bestuurd: samenwerken met inwoners'. De  gemeente wil dit jubileumjaar gebruiken om zulks op velerlei wijzen aandacht te geven. Tubbergen schreef geschiedenis, want het verzet der vertoornde veehouders leidde tot felle confrontaties met wat toen nog de Rijkspolitie heette, waarbij de boeren explosieven gebruikten en tank inzetten, zij het dan giertanks.

Een belangrijke reden voor de opstand gramstorigheid was dat er volgens de boeren, die werden gesteund door de gemeente, van hogerhand met procedures werd gerommeld.  Overigens was er op en rond de essen wel verdeeldheid over de boerenopstand,  want er waren ook boeren vóór de ruilverkaveling, omdat ze dan- zonder omwegen bij hun percelen konden komen en derhalve efficiënter konden werken. Het verzet kreeg de meeste aandacht, tot de dag van nu zijn de meningen verdeeld over aard en schaal - en over de ingezette middelen in deze grondoorlog.

Benno Strootman maakt masterplan voor Goorse wijk Op Stoom

GOOR - De gemeente Hof van Twente gunt de aanbesteding voor het maken van het masterplan Op Stoom aan het team van Strootman  Landschapsarchitecten. In samenwerking met het architectenbureau bureau De Zwarte Hond en SIR communicatie & Participatie gaat oud-Gorenaar Berno Strootman het strategische plan maken voor de toekomstige invulling van de oude Twentsche Stoomblekerij in Goor.

De bedoeling is volgens de gemeente veel aandacht te geven voor de inbreng van inwoners, ondernemers en diverse stichtingen die mee willen denken over indeling en invulling. In dat verband maakt het college van burgemeester en wethouders melding van tal van 'participatiesessies' voor geïnteresseerden om te bezien hoe de beoogde woonwijk op het terrein van de voormalige Twentse Stoom Blekerij er uiteindelijk uit komt te zien.

De gemeente kocht het veertien hectare omspannende gebied van de aannemerscombinatie van Droste te Hengelo en Oude Wolbers te Borne voor zes miljoen. De bedoeling is de  sfeer van het industrieel erfgoed te bewaren binnen de uitgangspunten van woningbouw (zo'n 140 huizen), klimaatadaptatie en biodiversiteit (ook in relatie met de nabije Regge). De meest karakteristieke bouwhistorische panden worden ingepast.

De textielindustrie zorgde, op instigatie van Thomas Ainsworth, vanaf 1838 in Goor voor markante gebouwen die nu nog architectonisch interessant zijn (kolossale weefhallen en markante booghallen die iets zeggen over de (textiel)industrie in het (rode) Haagje. Behalve naar e bouw van woningen gaan de gedachten bij Op Stoom vooralsnog ook uit naar de sfeer van parken, tuinen gekoppeld aan cultureel-maatschappelijke functies.

 

 

Deel dit nieuws!