De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Overijssel gaat voor hernieuwbare energie met inzet van biomassa

Overijssel gaat voor hernieuwbare energie met inzet van biomassa

ROSSUM - Het college van gedeputeerde staten wil een herziening van het bio-energiebeleid  in de provincie Overijssel, dat meer in lijn zijn moet zijn het nieuwe nationale duurzaamheidsdenken terzake biogrondstoffen en biedt de kaders aan die de provincie hanteert bij de stimulering van bio-energieprojecten.

Biomassa wordt in Nederland ingezet voor onder meer het realiseren van de klimaatopgaven. Zorgen over de herkomst en duurzaamheid van met name houtige biomassastromen hebben een brede
maatschappelijke discussie teweeg gebracht. Het rijk heeft op basis van diverse adviezen het nieuwe nationale duurzaamheidskader voor biogrondstoffen vastgesteld en een uitfaseringsstrategie
aangekondigd voor specifiek houtige biomassa voor laagtemperatuur toepassingen, zoals voor ruimteverwarming.

Het nieuwe kabinet onderschrijft in het regeerakkoord de afbouw van houtige biomassa voor energiedoeleinden, rekening houdend met de kosteneffectiviteit. Met de aanscherping van de Europese Klimaatwet worden voorstellen gedaan om de eisen aan biogrondstoffen aan te scherpen en de inzet daarvan te beperken.

De inzet van biomassa is volgens de rijksoverheid tenminste de komende dertig jaar noodzakelijk voor de verduurzaming van de economie en het realiseren van de klimaatopgave.  Daar waar geen hoogwaardiger toepassing van biomassa meer mogelijk is, bijvoorbeeld als materiaal of grondstof, en waar op termijn geen alternatieven voor biomassa beschikbaar zijn of deze niet kostenefficiĆ«nt zijn, zal biomassa ingezet worden voor energieopwekking ten nutte van onder meer zwaar transport en hoge temperatuurwarmte voor de (proces)industrie.

Met energie uit biomassa wordt in Overijssel een substantiĆ«le bijdrage geleverd aan de doelstelling van twinig procent hernieuwbare energie op te wekken met biomassa. Als warmtebron speelt biomassa een belangrijke rol bij de vervanging van aardgas. Het college in Overijssel wil dit ferm bevorderen en stelt voor deze 'Biomassaroute' als nieuw provinciaal bio-energiebeleid vast te stellen.

 

Deel dit nieuws!