De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hof van Twente komt met pakket maatregelen voor biodiversiteit

Hof van Twente komt met pakket maatregelen voor biodiversiteit

OOR - De gemeente Hof van Twente wil naar eigen zeggen nadrukkelijk agrariërs betrekken bij het streven naar versterking van de biodiversiteit. Dit gaat gebeuren onder het motto 'Kleur-Rijk-Leven in de Hof'. Het streven is een gebiedsgerichte aanpak waarbij initiatieven en maatregelen elkaar versterken. Er zijn met 'betrokken inwoners en ondernemers' gesprekken gevoerd en ook is een enquête gehouden.

Het landschap van Hof van Twente is al gevarieerd landschap en specifieke kenmerken, zoals open landerijen afgewisseld met karakteristieke houtwallen, kleine en grote bospartijen en beken, zou moeten worden versterkt en geaccentueerd . 'Dit zorgt ervoor dat vele planten en dieren zich er thuis voelen en het goed wonen, werken en recreëren is in de Hof van Twente', aldus het gemeentebestuur in een statement.

In die zin gaat het om behouden en versterken van het de landschappelijke waarden en waar mogelijk versterken van de biodiversiteit., waarbij vier aandachtsgebieden worden benoemd: erven, bermen, kernen en boerenland. Daarenboven is ook gebruik gemaakt van de ervaringen van projecten, zoals de akkerrandenregeling en  een grotere soortenrijkdom, mede door een aangepast bermenbeheer.

Voor de kernen geldt dat ingezet wordt op vergroening. Verharding maakt plaats voor groen zodat vogels en insecten terugkeren in de bebouwde kom. De kansen om  bodemvruchtbaarheid, het stoppen van de negatieve ontwikkeling van weidevogels, het werken aan kringlooplandbouw en het stimuleren van het gebruik van natuurlijk grasland. Ook herstel en aanplant van landschapselementen krijgen prioriteit.

 

 

 

Deel dit nieuws!