De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelo maakt zich op voor miljoenenoperatie onderwijshuisvesting

Almelo maakt zich op voor miljoenenoperatie onderwijshuisvesting

ALMELO - De gemeente Almelo gaat miljoenen investeren in het onderwijs ter stede. Voor passende onderwijshuisvesting ten behoeve van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs moet 22 miljoen op de plank komen. Behalve de lokale overheid moeten ook de scholen financieel over de brug komen. In de loop van oktober wil het college hierover in debat met de gemeenteraad.

Vanwege de daling van het aantal leerlingen en de veroudering van schoolgebouwen is besloten tot een update. Dat heeft geleid tot een huisvestings- en investeringsagenda 2021- 2024, na consultering van de schoolbesturen. De gemeente heeft de wettelijke plicht voor huisvesting te zorgen. Dat er nu een mega-investering nodig is heeft te maken met achterstallig onderhoud, leegstand en demografische krimp. Ook zijn er diverse beleidsmatige ambities, waaronder de bouw van integrale kindcentra en een adequate huisvesting van het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs.

Er is de komende jaren een aanmerkelijke investering nodig in de gebouwen voor het speciaal onderwijs van de Dr. Herderscheeschool en Het Mozaïek. Daarenboven ijvert de gemeente voor VMBO-campus (bundeling van het beroepsgerichte VMBO van Het Noordik, Pius X College en Het Erasmus) en de herstructurering van het basisonderwijs met als doel onder meer integrale kindcentra in de wijken/stadsdelen. De berekende investering van 22 miljoen wil de gemeente dekken uit de jaarlijks beschikbare stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting in de reguliere begroting. Onderverdeeld naar onderwijssoorten is er voor een nieuw VMBO zes miljoen nodig, voor de herstructurering in het primair onderwijs 3,5 miljoen beschikbaar.  Ook is een bedrag van 2,5 miljoen opgenomen voor de vernieuwing van de voorzieningen voor bewegingsonderwijs.

 

 

Deel dit nieuws!