De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Versterking natuur en hergebruik grond in Natura 2000 Dinkelland

Versterking natuur en hergebruik grond in Natura 2000 Dinkelland

DENEKAMP - In het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen worden maatregelen getroffen om natuur te herstellen en versterken, plus het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd.

De maatregelen voor Punthuizen Stroothuizen, dat 135 hectare omspant, waarin begrepen het Beuninger Achterveld, zijn vooral gericht op het aanpassen van de (grond)waterhuishouding. Op meerdere landbouwpercelen wordt drainage verwijderd en sloten verondiept of gedempt. Zo ontstaat er meer opbolling van het grondwater en meer toestroom van lokaal grondwater naar de lager gelegen delen in het landschap.

De achterliggende gedachte is verdroging in kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan. Ook wordt op verschillende agrarische percelen de bemesting gestopt. Hierdoor wordt de inspoeling van meststoffen in de natuurgebieden beperkt en verbetert de grondwaterkwaliteit.

Deel dit nieuws!