De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Provincie bezig met herstel- en versterking Landgoederen Oldenzaal

Provincie bezig met herstel- en versterking Landgoederen Oldenzaal

OLDENZAAL - Er staan in het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal herstel- en versterkingsmaatregelen op stapel. Dat zal volgens de provincie Overijssel soms gevolgen hebben voor het gebruik van gronden.

Er is vanwege bestemmingswijzigingen een provinciaal inpassingsplan opgesteld. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door vanwege bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd, wat een soort bestemmingsplan is op provinciaal niveau.

De herstelmaatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 en het Programma Aanpak Stikstof ten dienste van (vergunnings-)ruimte voor economische ontwikkeling. De maatregelen in Landgoederen Oldenzaal richten zich vooral op het terugdringen van verdroging en het tegengaan van verrijking door meststoffen, ter bescherming van bijvoorbeeld het vochtige beekbos, het eiken-haagbeukenbos en het beuken-eikenbos met hulst. Het eiken-haagbeukenbos moet tevens worden uitgebreid. Voor het onderdeel benedenloop Snoeyinksbeek gaat het om het vochtig beekbos en de pioniersvegetaties met snavelbies. Ook is daar de rivierdonderpad (een vissoort) aangewezen om te behouden.

Deel dit nieuws!