De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Waterschap wil bijdragen aan energietransitie door aquathermie

Waterschap wil bijdragen aan energietransitie door aquathermie

ALMELO - Het waterschap Vechtstromen is voornemens aquathermie te faciliteren teneinde op die manier bij te bij te dragen aan de energietransitie. De warmte uit oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater kunnen worden gebruikt voor de verwarming van de huizen en gebouwen. Hierdoor vermindert het gebruik van aardgas en wordt de maatschappelijke CO2-voetafdruk verkleind.

Naar verwachting wordt in de Warmtewet 2.0 de regierol voor gemeenten wettelijk herbevestigd. Het waterschap is betrokken bij aquathermie vanwege zijn rol als waterbeheerder en beheerder van waterzuiveringsinstallaties. Gezien de regierol van de gemeenten ligt voor het waterschap een faciliterende rol voor de hand vanwege het aardgasloos maken van de bebouwde omgeving.

Vechtstromen werkt mee aan aquatherapie-initiatieven, mits dat niet ten koste gaat van de verwezenlijking van de andere waterdoelen en de bedrijfscontinu├»teit van het waterschap. De prioriteit van het waterschap blijft liggen bij vergunningverlening voor onder andere onttrekkingen en lozingen. Het algemeen bestuur neemt 6 juli een besluit over rolbepaling en voorwaarden aquathermie.

Deel dit nieuws!