De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Herinrichting van Glanerbeek goed voor soortenrijkdom Aamsveen

Herinrichting van Glanerbeek goed voor soortenrijkdom Aamsveen

GLANERBRUG - Er is een begin gemaakt met de herinrichting van de Glanerbeek, althans het eerste deel tussen de Gronausestraat en de Glanergrensweg in Glane. Op deze plek wordt een deels een nieuw stuk beek aangelegd, van een rechte naar een meanderende beek. Aldus verbetert de stroming van het water en wordt hiermee verbeterd en ontstaat meer ruimte om bijvoorbeeld bij regenbuien het water tijdelijk op te slaan.

De beek ligt in het stroomgebied van het dal van de Dinkel, de grensoverschrijdende rivier die van belang is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. Samen met  zijn 'gebiedspartners' werkt het waterschap Vechtstromen met de zogenoemde gebiedspartners aan een meer natuurlijke rivier volgens de maatstaven van Natura2000 en Kaderrichtlijn Water. Het bedrijf Negam uit Oldenzaal voert het werk uit

De 'vernatuurlijking' van  de Glanerbeek is eveneens belangrijk voor de aanpalende landschappen, zoals het Aamsveen, zowel de waterhuishouding die in dit Natura2000-gebied als de recreatieve functie vanwege de bijzondere dierenpopulatie en de planten- en bomenrijkdom. Gedacht kan worden aan de adder, het bont dikkopjeen de hoogveenglanslibel en daarnaast aan diverse orchideeën, hagedis en het geelsprietdikkopjes.

Bij de vernatuurlijking, voor een belangrijk deel  de vernatting van het Aamsveen staat gebiedseigenaar Landschap Overijssel aan de lat, verdroging van het hoogveen tegengaat. Ook is de variatie van natuurlijke landschappen gediend met een meanderende en een waterrijke rivier (en stijging grondwater) als ader van bodemleven en daarmee een variatie van bloemrijke hooilanden, die weer allerhande  insecten zullen aantrekken.

 

Deel dit nieuws!