De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Lucht en licht natuurgebied Engbertsdijkvenen bij Westerhaar

Lucht en licht natuurgebied Engbertsdijkvenen bij Westerhaar

WESTERHAAR - Vanwege de Raad van State zijn de beroepen tegen het inpassingsplan Engbertsdijksvenen en de ontgrondingsvergunning gegrond gehonoreerd ten faveure van de natuur van het gebied, want de die verdient volgens de Raad van State natuurlijke ontwikkeling en bescherming. De provincie Overijssel had ter voorbereiding een inpassingsplan milieubeschermingsrapport moeten maken, vindt de Raad van State, maar heeft dit niet gedaan. Om die reden moet alsnog  de provincie alsnog een milieu-effectrapportage laten maken en dienen de plannen opnieuw ter inzage worden gelegd en weer vastgesteld in Provinciale Staten.

De provincie is teleurgesteld over de uitspraak, omdat dit weliswaar geen afstel inhoudt, maar wél vertraging betekent voor de uitvoering door Staatsbosbeheer van de plannen. Over de natuurmaatregelen zelf oordeelt de Raad van State dat die in orde zijn. De natuurmaatregelen zijn voldoende onderzocht en onderbouwd en zijn alle belangen goed afgewogen. Dit geldt ook voor de hydrologische maatregelen voor de natuur in het gebied, zoals het dempen van sloten en greppels en het graven voor de aanleg van kades. Die maatregelen worden genomen om het hoogveen en bijhorende biodiversiteit in de Engbertsdijksvenen te herstellen en te versterken. 

Daarvoor is het nodig het gebied te vernatten en water beter vast te houden. Het gebied heeft te lijden door te veel stikstof-uitstoot en door de droge zomers van de afgelopen jaren is het veen verder verdroogd en sterven planten en dieren uit. Veel vogelsoorten konden nauwelijks voedsel vinden voor hun kuikens. Zo is door droogte en mogelijk ook verstoring bijvoorbeeld het broedsel van de kraanvogels mislukt.

 

Deel dit nieuws!