De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CCCXXVIII

Tegen het talud van de spoorsloot tussen Delden en Goor liggen twee jongens en drie meisjes op hun buik. Naar mijn schatting zijn ze een jaar of acht en  om en om gooit een van hen een bal naar beneden, waarna een ander zich met joelend van de helling stort, half rennend en half rollend; zicht- en hoorbaar plezier.

Wij hadden een ook zo’n sloot en rolden er eveneens van een helling, bij goed weer, nabij de spoorbrug in het Loo. Er was weliswaar geen gevaar om op de rails te belanden, de helling eindigde tijdig op vlak land, maar toch mocht het niet van de politie. Het zou namelijk machinisten aan het schrikken kunnen maken.

Op regenachtige dagen vingen we kikkervisjes langs de spoorlijn, met een schepnet. De vangst ging in een jampotje en – als het de moeite waard was – in een emmer. De buit brachten we onder in trofeeschuurtjes. We hoopten bij thuiskomst na een dag op kikkers, maar kregen dode visjes. En gingen dus wéér op pad.

Rijkssubsidie inburgering en praktijkonderwijs Twentse gemeenten

OLDENZAAL – De veertien gemeenten in Twente krijgen samen een bedrag van 275.000 euro ten behoeve van activiteiten die inburgering bevorderen. Ze vroegen met wethouder Christenhusz van Oldenzaal als kartrekker de subsidie aan ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering die in 2021 van kracht wordt.

Het geld zal worden ingezet voor zogenoemde ‘duale trajecten’ waarbij inburgering plaatsvindt in combinatie met bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk. Om die reden is het ROC van Twente erbij betrokken dat – al enige jaren trouwens -inburgeringslessen aanbiedt, in combinatie met opleidingen in onder meer de zorg en de techniek. Daarnaast worden dagdelen gevuld met het opdoen van (werk)ervaring door vrijwilligerswerk, stages of participatieplaatsen. 

Christenhusz spreekt in een communiqué over ‘goed nieuws’ en stelt tevens dar de honorering van de subsidieaanvraag ‘weer eens laat zien dat regionale samenwerking loont’  Door de combinatie van leren en werken/participeren worden de deelnemers volgens hem ‘volledig ondergedompeld in de Nederlandse maatschappij’ en hebben en kunnen ze hun kennis in de praktijk toepassen. ‘Dit draagt bij aan het sneller verwerven van de Nederlandse taal, deelname aan de samenleving en hebben ze eerder kans op een betaalde baan.’

Overigens CCCXXVII

010819

Het is soms goed om te verdwalen. Je komt op plekken waar je anders nooit zou komen, je raakt aan mysteries waarvan je anders nooit het bestaan zou weten. Je ziet dingen waarvan je niet kon bevroeden dat ze bestonden, en het nog niet gelooft.

Je kunt het vergelijken met de grens tussen weten en vragen. Alleen jij weet nu waar die grens ligt. Het is voorbij de horizon. Het  mag een waan zijn, een fantasie, een droom, en als dat zo is, bestaat het niet, althans, niet anders dan in dat hoofd van jou.

Je bent in je hoofd verdwaald.

Enschede wil minder vierkante meters kantoorruimte, maar wel betere

010819 ENSCHEDE – Het gemeentebestuur van Enschede prefereert kwalitatief betere kantoorgebouwen in de stad boven meer vierkante meters. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Op een aantal plekken wil de gemeente kantoorgebouwen ‘wegbestemmen ’, waarbij wordt gewezen op onder meer aan het voormalige pand van ARKE aan de Deurningerstraat, het in voorbereiding zijnde bestemmingplan Kop Boulevard (SLO-pand en ING-bank) en het aanstaande vertrek van IAA uit het huidige pand.

De gemeenteraad is  met het omarmen van de nieuwe visie ‘Enschedese werklocaties’  recent akkoord gegaan met het streven niet in te zetten op méér vierkante meters kantoorruimte, maar vooral op betere vierkante meters kantoorruimte in Enschede, met - zo is het streven 'ruimte voor moderne en hippe concepten’. 

Proeftuin van Mineral Valley Twente naar een vanggewas in snijmais

010819 GOOR – Onder de vlag van het project Mineral Valley Twente komt er een nieuwe proeftuin die gericht zal zijn op het verbouwen van een vanggewas in snijmais, met de bedoeling om de uitspoeling van meststoffen uit de grond te voorkomen. De initiatiefnemers van Mineral Valley zien een vanggewas vooral als een groenbemester die kan bijdragen aan de vitaliteit en vruchtbaarheid van de bodem. 

Er leven veel vragen bij boeren over het juiste zaaimoment en welke soort, of eventueel mengsel, het meest geschikt is na de maisoogst of als onderzaai/bijzaai? Ook over het vernietigen van het vanggewas bestaan veel theorieën. Mineral Valley Twente beoogt met een groep van minimaal acht snijmaistelers aan de slag te gaan om praktijktoepassingen te vergelijken. 

In de proeftuin bepalen de deelnemers zelf welke proeven of testen ze gaan uitvoeren. Dat kan een onderzoek zijn naar het effect van het beweiden van een groenbemester met schapen, het telen van een bloemenrijk nagewas, het inzetten van een mengsel met klaver of het ‘doorzaaien’ van het onderzaairesultaat.  Naast het doel om het resultaat van het vanggewas te optimaliseren zal worden bekeken naar de beste strategie om een vanggewas onder te werken.

Mineral Valley Twente krijgt steun van de provincie Overijssel, de Regio Twente en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  Andere proeftuinen zijn in volle gang, zo’n twintig in getal, onder meer over precisielandbouw, het gebruik van compost, de werking van micro-organismen in de bodem, mest en maaisel, het gebruik van de dunne fractie varkensmest als vervanger voor kunstmest en meten van bodemgezondheid.

Deel dit nieuws!