De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Wilders presenteert PVV-lijsttrekkers in vier Twentse gemeenten

ENSCHEDE - De lijsttrekkers van de PVV voor de raadsverkiezingen in Enschede, Hengelo, Almelo en Twenterand zijn vandaag gepresenteerd. De beweging van leider Wilders doet in deze vier Twentse gemeenten - voor het eerst - mee aan de verkiezingen voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Jan Willem Elferink trekt de lijst in Enschede, in Almelo staat Sebastiaan Stöteler op de eerste plek, in Hengelo is Jordi Rietman de voorman en het zittende statenlid Erik Veltmeijer uit Vroomshoop is aangewezen als lijsttrekker in Twenterand.

De presentatie der Twentse voorlieden vond vanmiddag plaats in het provinciehuis te Zwolle, alwaar de vier lijsttrekkers ook met Wilders op de foto gingen.

GBT hekelt 'sneaky 'uitgave miljoen voor gemeentehuis Twenterand

VRIEZENVEEN – De raadsfractie van GBT wil van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Twenterand tekst en uitleg over een op handen zijnde verbouwing van het gemeentehuis aan het Manitobaplein te Vriezenveen. De fractie hekelt eerstens het plan om hiervoor (ruim) meer dan een miljoen uit te trekken en tweedens de gemeenteraad domweg bij het maken van financiële en inhoudelijke afwegingen te passeren.

De bedoeling van het college zou zijn in het schip van staat externe partijen te huisvesten, wat zou betekenen dat er te gelegener tijd wel sprake kan zijn van inkomsten uit huurpenningen.

De fractie wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten hoeveel geld ermee gemoeid is, genoemd wordt een bedrag dat kan oplopen tot twee miljoen en waarom de raad er zijn licht niet over heeft kunnen laten schijnen. De gang van  zaken wringt volgens GBT temeer daar de gemeente financieel aan de leiband van de provincie Overijssel loopt.

Europees en Overijssels geld herverkaveling van de landbouwbedrijven

TUBBERGEN -  Ter bevordering van de herverkaveling van landbouwbedrijven is een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. De regeling met veel Europees geld is opengesteld door de provincie Overijssel. Het doel is als doel is meer efficiëntie van agrarische bedrijven door uitruil van gronden en de aanpassing van percelen.

De regeling is bedoeld om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw te verbeteren. Daarnaast draagt de herstructurering van landbouwbedrijven ook bij aan internationale doelen rondom water, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), biodiversiteit, natuurdoelstellingen (Natura2000) en het in stand houden van het landschap.

Het subsidiebudget voor deze regeling is in omvat anderhalf miljoen, waarvan de ene helft Europees geld  en de andere helft Overijssels geld. 

Naar het oordeel van gedeputeerde Maij, van onder meer landbouw en natuur, levert een beter verkaveling veel winst op voor agrariërs. ‘Ik zie dat ook bij de verschillende landinrichtingsprojecten in Overijssel. Het leidt tot kostenbesparingen doordat bijvoorbeeld percelen dichter bij het erf komen te liggen. Daardoor krijgen de ondernemers ook weer ruimte om te investeren in hun bedrijf. En een sterke landbouw is belangrijk voor Overijssel. De agrarische sector is goed voor maar liefst vijftien procent van de totale werkgelegenheid. Daarom investeren we ook met ons Agro&Food-programma in de verduurzaming van de hele voedselketen.’

Haast met kap 98 bomen Goor: PvdA en SP willen een spoeddebat

GOOR - De weerstand tegen het kappen van 98 bomen aan de Gondalaan in Goor neemt toe. Volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente moeten de bomen tegen de vlakte vanwege de asbestsanering.

Volgens fractieleider Rijkens van de PvdA is er kennelijk iets bijzonders aan de hand omdat bomen overal kunnen blijven staan, maar in Goor moeten ze op de kortst mogelijke termijn worden geveld, waarbij het college stelt dat de gezondheid van mensen boven die van bomen dient te gaan. Rijkens vindt dar er eest maar eens met die mensen moet worden overlegd.

Met steun van zijn SP-collega Kalter heeft Rijkens over de zaak een spoeddebat aangevraagd, waarop het college formeel nog moet reageren. 

deRepubliek, waarnemend commissaris des konings man van ooit

De waarnemend commissaris des konings in Overijssel zal een begenadigd bestuurder zijn geweest, ooit, maar in zijn eerste weken als tussenpaus vóór de IJssel toont de man zich weinig origineel, wat niet het ergste is, want dat is dat deze interim-commissaris Staal er blijkens zijn nieuwjaarstoespraak bestuurlijke mores uit het staatsliedenmuseum op na blijkt te houden.

Drie zaken die opvallen.

Ten eerste begon Staal met een uithaal voor de bühne naar zijn collega-commissaris Verbeek van Flevoland die kort daarvoor de protesten vanuit Overijssel op het concrete plan voor Luchthaven Lelystad ‘rituele rimpelingen had genoemd. De gekozen Staten van Overijssel in de hoogste boom, voorop het CDA-smaldeel, dat ten onzent rustig het Communicatief Democratisch Appèl mag heten. In een aantal Overijsselse gemeenten, om te beginnen Hellendoorn, maar ook verder westwaarts, tot en met Steenwijkerland, bestaan naar het zich laat aanzien absoluut gegronde bezwaren met betrekking tot aanvliegroutes en vooral aanvlieghoogtes, maar waar waren de Staten van Overijssel, voorop het CDA van het opgewonden standje Rutten uit Dinkelland, toen er invloed kón worden uitgeoefend? Dat had Staal eigenlijk moeten zeggen in plaats van te jijbakken richting zijn collega Verbeek in de polderprovincie.  Hij had tenminste moeten wijzen op de finale besluitvorming die binnenkort in de Tweede Kamer plaatsvindt, waar wellicht ChristenUnie en D66 uitstel met een jaar zullen bepleiten om tijd te winnen teneinde nog eens te kijken naar vliegroutes en -hoogtes. En het CDA? Dat zal wel weer op een persmomentje wachten. Het punt is dus niet dat Staal ongelijk heeft met zijn kritiek op allerlei procedures en milieueffect(rapportages) in dit land, het punt is dat (juist) hij vanwege zijn rol als waarnemend commissaris de Staten van Overijssel een spiegel had kunnen voor houden. Waar waren jullie in de maanden vóór de rituele rimpelingen?

Een tweede punt raakt hier nadrukkelijk aan. Het is eigenlijk onbestaanbaar dat de volksvertegenwoordiging te Overijssel zich überhaupt aanmatigt kritiek te hebben op andere overheden (zeg in Flevoland en zeg bij de Hofvijver) als ze in Overijsselse gemeenten met planologische willekeur regeert (binnensteden, bedrijvenparken, bouwmarkten), met financiële gedrochtconstructies (Twente Board, IJsseldelta en Kennisclusters) ‘vriendenpolitiek’ bedrijft en daarnaast dusdanig Oost-Europees regeert dat -  als het nodig wordt gevonden om de eigen zin door te drijven - de lokale democratie uitschakelt, zoals enkele weken geleden in de gemeente Borne. Het gemeentebestuur daar is tegen grootschalige mestvergisting op de voormalige vuilstortplaats Elhorst-Vloedbelt bij Zenderen door vergunningaanvrager Twence, de provincie Overijssel is daar juist voor, maar uiteindelijk heeft de Raad van State de gemeente Borne (en inwoners van Zenderen) gelijk gegeven. Twence kan een nieuwe procedure starten dat zal ook wel gebeuren en plots besluit de provincie Overijssel het dossier uit handen van Borne te slaan en over te nemen. Dat is Bulgarije aan de Bornse Beek! Hier dient van hogerhand te worden ingegrepen, om te beginnen door de waarnemend commissaris des konings en anders door minister-president Rutte die komende week toch in de buurt van Borne is, namelijk in Almelo en in Enschede.

De derde opvallende passage in de toespraak van Staal is in het bovenstaande verband wel heel navrant. De waarnemend commissaris uitte namelijk zwaar getoonzette zorg over de democratie in gemeenten, niet vanwege provinciale praktijken, maar vanwege de dreiging van verdere versplintering. Staal stamt uit de tijd van riante meerderheden in nationale, provinciale en lokale parlementen, toen hoge heren bij open haardvuren met goede sigaren en jonge klare akkoorden sloten en per decreet regeerden. Die tijden zijn voorgoed voorbij en dat is prima. Zelfs mevrouw Van der Staaij zou de SGP hier te lande kunnen leiden. De emancipatie voltooid. Daar hoort ook bij dat partijen geen of in elk geval steeds minder natuurlijke aanhang hebben. Daar valt veel over te zeggen. Zoals over de invloed van talkshows, de ontzuiling op vele fronten en de rimrambam op de sociale media, wat u zegt. Ook dat zal weer veranderen.  Niks voor de eeuwigheid. Dat er meer fracties komen, ook in gemeenteraden, hoeft geen probleem te zijn, maar Staal vindt het bedreigend voor de bestuurbaarheid van die gemeenten en van het land. Hij noemt het kortzichtig te jubelen als minderheidscolleges elke keer - in zijn woorden – gelegenheidsakkoorden moeten sluiten. Staal, de arme ziel, vreest bestuurlijke verlamming, hij zal wel niet weten dat honderd jaar geleden de meest majeure besluiten van de vorige eeuw zijn genomen door een minderheidskabinet en dat Almelo met zijn minderheidscollege niet slechter wordt bestuurd dan pakweg Enschede (de grootste) of Tubbergen (de kleinste) met hun meerderheidscolleges.

De crux mag zijn dat niet alle Staal even sterk is en dat de definitieve opvolger van de vertrokken Overijsselse commissaris Bijleveld uit Goor (als minister van Defensie nu letterlijk de kleine generaal) weer uit Twente zou moeten komen, namelijk de huidige burgemeester Welten van Borne. Hij heeft al zitting gehad in de Staten van Overijssel (fractievoorzitter CDA), werd wethouder te Oldenzaal, is nu bezig aan zijn tweede periode als burgemeester te Borne, heeft aangegeven die termijn niet perse uit te zullen dienen, is nog (net) geen zestig, dus is het een goed moment, ook voor het belang der gemeenten (de eerste overheid)  en de positie van het provinciaal bestuur.  

Deel dit nieuws!