De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Boerman wacht op initiatieven van Oldenzaal voor veiligheid N342

OLDENZAAL – De gemeente Oldenzaal ijvert voor een verbetering van de verkeerssituatie op de provinciale Rondweg N342 tussen de Essenlaan en de Oliemolenstraat. Nadat eerder al het CDA in de gemeenteraad aandrong op maatregelen is het nu het CDA in de Provinciale Staten dat deze kat de bel aanbindt. In reactie op vragen van het CDA-statenlid Eshuis zei gedeputeerde Boerman van de ChristenUnie dat hij al met wethouder Molema van GroenLinks in Oldenzaal in de kwestieuze buurt heeft ‘rondgereden’.

Boerman is in elk geval bereid ‘ambtelijke inzet’ beschikbaar te stellen om naar een oplossing te zoeken. De grootste problemen zijn de onveilige situatie bij ongelijkvloerse kruisingen (donker en onoverzichtelijk) en vanwege het ontbreken van vrij liggende fietspaden.  Incidentele maatregelen zou ‘lapwerk’ zijn. Boerman wacht op initiatieven van Molema en afhankelijk daarvan al dan niet met steun komen. De gemeente opteert voor meer gebruiksvriendelijkheid en dan structureel, onder meer ter hoogte van de Thorbeckestraat. Boerman: ‘Daar is het wachten nu even op.’

Overijssel zet Borne aan de kant wegens 'bovenregionale belangen'

BORNE -  De provincie Overijssel wil wel in gesprek blijven met de gemeente Borne over de bouw van een mestvergister op de voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt te Zenderen, zolang de uitkomst maar vaststaat: de vergistingsinstallatie moet er namelijk hoe dan ook komen, punt uit. De gemeenteraad van Borne is tegen de bouw van de ‘mestfabriek’ tussen Borne en Almelo, net als veel inwoners van de gemeente, met name van het kerkdorp Zenderen.

Er bestaat bij de dorpsbevolking vrees voor stankoverlast, verkeerscongestie en volksgezondheid. De provincie Overijssel stemde niettemin eerder al in met de bouwaanvraag van afvalverwerker en energieopwekker Twence vanwege maatschappelijke belangen, met name de bijdrage aan het verwerken van het mestoverschot en de productie van ‘groene’ energie.

In een procdure bij de Raad van State kregen de bezwaarde inwoners en de gemeente Borne gelijk, wat het bedrijf Twence én de provincie Overijssel op de emmer vroor. Daaarmee leek de bouw van de baan, ware het niet dat de provinciale overheid het gemeentebestuur plots buitenspel zette en aankondigde zelf met een ‘inpassingsplan’ te komen. Dat was naar de mening van gedeputeerde Traag van Overijssel 'geen mededeling, maar een besluit'. Er vonden tussen gemeente en provincie nog wel ‘bestuurlijke gesprekken’ plaats, maar die leidden niet tot overeenstemming. Borne wil volgens Traag een zorgvuldig proces, met alle betrokkenen, waarbij de uitkomst open moet zijn, maar daarvoor zijn naar het idee van de gedeputeerde de ‘bovenregionale belangen’ te groot.

Kritiek in raad en samenleving over plan sluiting polikliniek Nijverdal

NIJVERDAL – Het is volgens wethouder Coes van de Hellendoorn niet aan de gemeenteraad zich een waardeoordeel aan te meten over het voorgenomen besluit van de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) poliklinieken in de regio te sluiten, waaronder die in Nijverdal.

Coes wees op de noodzaak bij de Raad van Bestuur van ZGT om twaalf tot vijftien miljoen euro te bezuinigen, waarbij in de kosten zal moeten worden gesneden, waarbij dan nog niet aan gedwongen ontslagen zou zijn te ontkomen.

De sluiting van de polikliniek in het Medisch Centrum te Nijverdal zou betekenen dat inwoners van de gemeente Hellendoorn voor controles en kleine ingrepen een afspraak moeten maken in één van de twee ziekenhuizen van ZGT in Almelo (Twenteborg) dan wel Hengelo (Streekziekenhuis Midden-Twente). De plaatselijke cliëntenraad WMO vindt het een grote stap achterwaarts, want er werd een jaar of vijftien geleden juist met veel  actie en inzet bewerkstelligd dat ZGT in zijn ‘verzorgingsgebied’ poliklinieken opende voor laagdrempelige zorg.

De gemeenteraad van Hellendoorn reageert eveneens boos en bedroefd op het verdwijnen van de poli en vindt dat Coes zich inspanningen zou moeten getroosten sluiting te voorkómen. Coes wil dat zeker doen, maar vindt dat de raad geen waardeoordeel aan het voorgenomen besluit van ZGT moet hangen. Er komt nog een bijeenkomst voor raadsleden. De gemeenteraad van Hellendoorn zal in dat treffen ook de verhoging van de parkeertarieven bij het ziekenhuis in Almelo over de hekel trekken.

Scheuren in coalitie Enschede over plan tot bouw van windmolens

ENSCHEDE - Een aantal coalitiepartijen in Enschede wekt de indruk een veto uit te willen spreken over de plaatsing van windmolens. In elk geval Burger Belang Enschede (BBE) en VVD lijken hiervoor geporteerd, maar ook het CDA zit op deze lijn. De enige collepartijen die windenergie erbij willen houden om de doelstellingen te halen zijn D66 (de partij van verantwoordelijkheid wethouder Eerenberg) en de ChristenUnie. Ze lieten deze week als gezworen kameraden der duurzaamheid weten dat windturbines niet kunnen worden uitgesloten. De geharnaste tegenstrevers in de coalitie zijn de raadsleden Nijhuis van de VVD en Teutelink van BBE die wijzen op dubbele petten bij ingehuurde adviesbedrijven, die ook belangen zouden hebben bij de uitvoering. Bovendien voelen ze niks voor windturbines in gebieden met cultuurhistorische en landchappelijke waarde.

In grote lijnen zijn dit ook de bezwaren van die bewoners van Twekkelo, Usselo en Aamsveen te berde hebben gebracht. Opvallend was dat  (als enige)van de oppositiepartijen GroenLinks bij monde van het raadslid Wessels fanatiek de kant van  D66 en ChristenUnie kiest, wat niet genoeg is voor een meerderheid als VVD en BBE zich tegen windmolens uitspreken. Namens het CDA bepleit het raadslid Wijfjes voor uitstel te pleiten. In dat geval zal het wel of niet kiezen voor windenergie inzet worden van de verkiezingen en in elk geval van de formatie van een nieuw college.

De inzet van Eerenberg is helder: zonder wind gaat het niet. Hij speekt over zon, zon, zon en een beetje wind, maar zonder gaat het niet, want volgens de wethouder moet alles wat een bijdrage levert aan de verduurzaming worden ingezet. Daarenboven stelt hij dat een windturbine in een natuurgebied landschappelijk prima kan worden ingepast in een Natura2000-gebied of een Ecologische Hoofdstructuur. Over belangenverstrengeling bij bedrijven vooor advies, plaatsing en  exploitatie maakt de wethouder zich, zei hij pertinent, geen enkele zorg.

 

 

Raad van Hengelo wil er zes jaar bij voor burgemeester Schelberg

HENGELO - De gemeenteraad van Hengelo wil nog zes jaar voort met burgemeester Schelberg en draagt hem deswege voor herbenoeming voor. De eerste ambtstermijn van de burgemeester loopt op dit jaar per oktober af, de Hengelose raad wenst dat de burgemeester blijft tot tenmiste 1 oktober 2024.

De aanbeveling is in de afgelopen maanden voorbereid door een achtkoppige vertrouwenscommissie van acht raadsleden, van SP, ProHengelo, CDA, D66, VVD, PvdA, BurgerBelangen en ChristenUnie, dus zonder LokaalHengelo. Het verzoek tot herbenoeming gaat nu naar waarnemend commissaris des konings Staal, die op zijn beurt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij de koning .Het is in principe allemaal vorm en decorum, want de voordracht van de gemeenteraad is allesbepalend.

 

Deel dit nieuws!