De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Bouw grootste zonnepark van Twente op terrein Twence gestart

HENGELO - De bouw van wat het grootste zonnepark van Twente moet worden is vandaag begonnen op het terrein van Twence. De omvang van twintig hectare staat gelijk aan 34 voetbalvelden, krijgt 61.000 zonnepanelen en levert elektriciteit voor bij benadering 4.500 huishoudens. Met het onthullen van een bouwbord gaven de directeuren Van den Groenendaal van Solarcentury uit Helmond en Kapteijn van Twence het startsein voor de bouw van het Twence zonnepark Boeldershoek-West.

Vanaf september 2018 zal de 'groene' energie worden geleverd aan het net. Solarcentury gaat het zonnepark bouwen én onderhouden. Het ligt net buiten de hekken van het Twence-hoofdterrein, ingeklemd tussen de Oude Hengelosedijk en de A35. Rondom het park worden struiken en bomen aangeplant, die in de omgeving veel voorkomen. Door het inzaaien van bloemmengsels moet het daarenboven een aantrekkelijk gebied worden voor insecten, kleine dieren en vogels. En voor het maaiwerk onder de panelen zet Twence schapen in.

In november 2017 nam Twence het zonnepark Tienbunderweg in gebruik, dat elektriciteit levert voor duizend huishoudens. Voor de langere termijn wil de regionale afvalverbrander en energieopwekker ook een zonnepark aanleggen op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Ambt Delden. Kapteijn: 'We willen beschikbare percelen gebruiken voor de opwekking van duurzame energie uit zonlicht. Het past binnen ons streven om meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Wij dragen hiermee substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelen van de regio.'

Burgerforum in Losser volgens CDA en D66 slachtoffer van Willeme

LOSSER - Het ligt aan informateur Willeme, voormalig burgemeester van Denekamp/Dinkelland, dat de grootste partij van Losser, te weten Burgerforum, naar de oppositie wordt verbannen. Dat vinden het CDA en D66, die met Burgerforum vier jaar lang het college vormden. Door sturing zou Willeme gepoogd hebben in elk geval D66 buiten het college te manoeuvreren, mogelijk ook het CDA, wat er nu toe geleid heeft dat Burgerforum uit de boot valt.

De dominante wijze van optreden van Willeme ookgstte veel wrevel. Het zou, wilde CDA-leidsvrouw Visschedijk tussen neus en lippen door wel kwijt, ook zeker niet haar keuze zijn geweest, maar doordat Burgerforum met 21 stemmen meer dan het CDA de grootste partij is en het eerste aan zet, mocht aanvoerster Ter Haar een informateur benaderen. Dat werd dus Willeme, die enige jaren terug in het CDA-conflict te Dinkelland zich ook daar van de gramschap van het CDA op de hals haalde door met Lokaal Dinkelland te flirten, en omkeerd.

Er lagen niettemin in Losser de afgelopen weken vooral varianten voor met zowel Burgerforum én CDA,  onder meer - net zoals de afgelopen vier jaar - met D66. Burgerforum wilde  het liefst van verliezer D66 af en dan liever met winnaar VVD in zee. Dat gebeurde volgens Visschedijk achter de rug van het CDA. Burgerforum zou zelfs gesmoesd hebben over een coalitie waarin D66 wel mocht blijven, maar dan met de VVD, en zónder het CDA.  Het gebeurde buiten Willeme om, want die had zijn eigen coalitiebeeld voor Losser, waarover hij dan weer niet communiceerde.

Burgerforum zou mee hebben gedaan aan slinkse spelletjes en daardoor nu met lege handen staan. Ter Haar sprak het tegen en stelde bovendien vast dat er nu een coalitie komt die geen recht doet aan de verkiezingsuitslag.  Haar collega Visschedijk wees haar vervolgens fijntjes op dat de beoogde coalitie op zestig procent van de stemmen steunt.

Er komt nu een formeel formatieproces, zonder burgerforum én zonder Willeme, want onder leiding van oud-wethouder Goudt van Enschede.

Odin Groep in Hengelo sluit Winvision, met zorg, in de armen

HENGELO – Het bedrijf Winvision sluit zich aan bij Odin Groep te Hengelo teneinde de groeiambities waar te maken en de rol als toonaangevende Microsoft-partner uit te bouwen. De directie en bedrijfsvoering van Winvision blijven ongewijzigd. Winvision blijft opereren vanuit Utrecht, heeft 140 medewerkers en krijgt, net als de andere bedrijven binnen de Odin Groep, volwaardige toegang tot de faciliteiten en kennis.  Het conglomeraat van de bedrijven van de Odin Groep groeit door de aansluiting van Winvision naar een IT-organisatie met 470 medewerkers.

Volgens algemeen directeur Lescher van de Odin Groep, dat zetelt in de toren tegenover Ikea aan de A1 te  Hengelo, dient de overname  de belangen van beide bedrijven. Zo stelt de Odin Groep de IT-bedrijven – tot vóór de overname Previder, Heutink ICT en Web2work - naar eigen zeggen in staat te excelleren in hun marktsegment. Om relevant te blijven zijn groei, schaalgrootte en spreiding van markten noodzakelijk. 'Vandaar dat onze strategie niet alleen gericht is op autonome groei, maar ook op het faciliteren van meer bedrijven binnen de groep', verklaart Lesscher. 'Om daarbij maximale synergie te creëren zoeken we naar organisaties die dezelfde groeiambities hebben, in andere regio’s actief zijn, een aanvullend portfolio hebben en – heel belangrijk – een vergelijkbare bedrijfscultuur.'

Winvision werk vooal voor zorg, lokale overheid, onderwijs en bouw- en infra. Lesschet ziet in die sectoren ook kansen, zeker in de zorg. Het gaat er vooral om synergie tot stand te brengen.

East Estate aan slag met herbestemming gemeentehuis Weerselo

WEERSELO - Het voormalige gemeenthuis van Weerselo gaat onderdak bieden aan een versmarkt, detailhandel en horeca in combinatie met een aantal woningen. De gemeente Dinkelland en projectontwikkelaar East Estate uit Oldenzaal ondertekenden hiertoe een intentieverklaring. East Estate krijgt 'tenminste' drie maanden de tijd een haalbaar plan te presenteren.

Dit idee voor het oude gemeentehuis werd vorig jaar oktober als beste gekozen door zowel een vak- als een burgerjury. Het college van burgemeester en wethouders hechtte er zijn goedkeuring aan. Volgens wethouder Steggink 'moet weer reuring komen in het centrum van Weerselo'

East Estate heeft aangegeven ondernemers en inwoners bij de planvorming te willen betrekken. 'We hopen daarmee vraag en aanbod bij elkaar te brengen', aldus woordvoerder Nijhuis. De bedoeling is om de trouwzaal in de huidige staat te behouden en een bestemming hiervoor te zoeken waarbij de zaal toegankelijk blijft voor iedereen.

ChristenUnie waarschuwt voor effecten 'verzonneparking' Overijssel

GOOR - De statenfractie van de ChristenUnie in Overijssel wil weten wat de gevolgen zijn van de aanleg van zonneparken op agrarische grond. De statenleden Stelpstra en Hof hebben daarover vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Er moeten de wat de fractie betreft afspraken met gemeenten komen over het beplakken van boerenland met zonnecellen. Beide statenleden bepleiten een ladder voor duurzame energie, zoals die er ook is voor duurzame verstedelijking.

Ook in de regio Twente is de bestuurlijke drang om zonneparken aan te leggen groot, op gronden die nu voor voedselvoorziening dienen, onder meer in Goor, Vriezenveen (twee parken), Wierden/Enter (twee), Losser en Rijssen. Voor veel gemeenten is het initiëren of steunen van zonneparken mede aanlokkelijk omdat agrariërs er nieuwe handel in zien (zonnecellen leveren heden ten dage meer op dan maisvelden) en er veel minder maatschappelijke weerstand is dan tegen de bouw van windmolens. 

De statenleden van de ChristenUnie stellen bovendien dat maatregelen nodig zijn om 'een onevenwichtige druk op het elektriciteitsnet te voorkomen'. De energietransitie krijgt volgens Stelpstra en Hof 'een grote impuls'door de snelle afbouw van de gaswinning in Groningen. Ten gevolge van een toename van zonneparken stijgen de grondprijzen en neemt de beschikbaarheid van schaarse landbouwgrond af waardoor er een beperking van uitbreidingsmogelijkheden voor met name jonge boeren ontstaat. Ook gevolgen voor biodiversiteit en behoud van weidevogels en inpassing in het landschap moet naar de overtuiging van de ChristenUnie in Overijssel in de afwegingen worden betrokken.

Deel dit nieuws!