De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Dinkelland ondanks kosten zorg en duurzaamheid zonder OZB-stijging

DENEKAMP - De gemeene Dinkelland ziet, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, volgend jaar af van een verhoging van de onroerend zaak-belasting, los van de inflatiecorrectie. Dat blijkt uit de conceptbegroting van het college waarover de gemeenteraad zich medio november buigt. Er is desalniettemin financiële ruimte voor meer duurzaamheid via een revolverend fonds, waaruit initiatieven kunnen worden voorgefinancierd.

'Ondanks een forse opgave binnen het sociaal domein heeft het college, zegt wethouder Blokhuis van Financiën, heef het college 'toch kans gezien om in 2019 uitvoering te geven aan het coalitieakkoord'. En: 'Een eerste doorrekening heeft plaatsgevonden in het koersdocument 2018-2022, waarin de lijnen voor de komende vier jaren zijn uitgezet.'

Niettemin krijgt ook Dinkelland wel te kampen met tekorten voor met name maatschapppelijke ondersteuning en (jeugd)zorg, te weten zo'n zestig euro per inwoner. Naar het idee van wethuder Duursma van Sociaal kan de gemeente bijpassen, bijvooorbeeld voor het versterken van 'voorzieningen, zoals een was- en strijkservice'. Ook zet de gemeente stevig in op preventie. Een opvallende passage daaromtrent: 'Ook willen we meer proberen te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld door mensen te stimuleren gezonder te leven, meer te bewegen en gezonder te eten. Dit moet ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning voor onze inwoners ook de komende jaren bereikbaar voor inwoners en betaalbaar voor de gemeente blijft.'

Opnieuw huisvesting van asielvragers in complex Carint te Hengelo

HENGELO - Op verzoek van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden op korte termijn asielzoekers opnieuw gehuisvest in het voormige verzorgingshuis aan de Havezatenlaan te Hengelo. De voorbereidingen hebben vandaag een aanvang genomen en naar verwachting is er eind van de maand bewoning door tussen de twee- en tweehonderd personen, waarbij het naar verwachting gaat om een mix van gezinnen en alleenstaande mannen en vrouwen.

Er waren al eerder asielzoekers in het pand ondergebracht en na hun vertrek hield COA het gebouw aan om er indien nodig weer gebruik van te kunnen maken, wat is dus nu gaat gebeuren. Het contract tussen COA en Carint als eigenaar van het pand loopt nog tot volgend voorjaar. De klankbordgroep en naaste buren zijn inmiddels geïnformeerd door COA, gemeente en Carint.

Het COA verzorgt de opvang en begeleiding van deze mensen en er is dag en nacht een beheerder. Dit was ook zo in de vorige situatie. De vluchtelingen die gehuisvestgaan worden, zijn mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn en aan het begin van de asielprocedure staan.

Het COA heeft tijdelijk extra opvangplekken nodig omdat asielzoekers momenteel langer verblijven in de opvang. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, moeten langer wachten op een woning. Daarnaast is de doorlooptijd voor asielaanvragen nog altijd  langer dan gewenst, mede doordat het aantal asielaanvragen sinds deze zomer licht is gestegen.

Enschede laat burger meer betalen voor zorg, welzijn en dienstverlening

ENSCHEDE - Om ruimte te maken voor maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)zorg, welzijn, cultuur en economie wil het college van burgemeester en wethouders te Enschede in deze raadsperode behalve voor bijna veertig miljoen bezuinigen ook belastingen en tarieven verhogen, waaronder zes procent meer inkomsten uit de onroerend zaak-belasting en aanpassingen van dienstverlening en parkeertarieven - stuk voor stuk politiek gevoelige zaken.

Er valt volgens het dit jaar aangetreden college van burgemeester en wethouders, bestaande uit BBE, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie, niet aan snoei- en hakwerk te ontkomen als het gemeentebestuur wil blijven investeren in een goede economische en culturele infrastructuur. Dat vergt concessies van BBE, PvdA en ChristenUnie, maar de relatief forse lastenverzwaring voor met name woningeigenaren zal vooral een moeilijk verhaal zijn voor D66 en - met name - VVD. 

Verder valt uit te tekenen dat de discussie zich in de debatten over de begroting 2019 zullen toespitsen op politiek-maatschappelijk spraakmakende maar financieel-inhoudelijk ondergeschikte punten als het opruimen van hondenuitlaatgebieden en de verhogng van de toeristenbelasting.

 

Overigens LXXV

Het was jaren geleden dat ik in De Broeierd een middagmaal gebruikte. Eigenljik was ik het bestáán ervan vergeten, maar de man die ik belde om weer eens bij te praten over de dingen in Twente/Enschede opperde: ''Daar ben ik voor. Laten we dat bij Fletchers doen.' Bij wattuh?

Fletchers is een hotelketen waar nu ook De Broeierd bij is aangeschakeld. Daar fietste ik vanmorgen door gordijnen van miezerregen naar toe. De lunch was degelijk met soep, brood vlees en wijn. Oja, en boerenomelet ter grootte van een schoteltje. We spraken over Twentse belangen en derzelfer verkwanseling, de positie en het bestuur van Enschede, van die dingen.

Gebruik makend van de gelegenheid heb ik meer mensen gesproken. Je moet dat Enschede toch in de gaten houden. Voor je het weet wordt het een soort Hengelo. Of Almelo.

Vanmiddag ging het op het terras van Moeke aan de Oude Markt over het pappen en nathouden in de Enschedese politiek, maar de zon scheen en de glazen flonkelden. En vanavond bij een uitheemse hap in de Walstraat hoorde ik dat ze nu ook in Enschede 'het water terug willen in de stad', wat mij in de gelgenheid stelde het college een college te geven. Plannen voor water in de stad leidden elders in Twente (Hengelo en Almelo) tot openluchtriolen en recreatiefetisjisme,

 

Opmerkelijke stap Kees Smit in Almelo, grote nieuwbouw na nieuwbouw

ALMELO - Het huidige pand in Almelo enorm uitgebreid, maar Kees Smit Tuinmeubelen zet het toch in de verkoop/verhuur. Het bedrijf gaat namelijk nieuwbouw plegen op XL Park aan de A35 nabij Bornerbroek in Almelo. De geplande nieuwbouw omspant tien hectare, waar een logistiek centrum komt en een distributiecentrum plus een 'experience center' en kantoren.

Volgens directeur-eigenaar Smit is een grote slag nodig om een einde te maken aan versnippering van de bedrijfsactiviteiten met gebouwen verspreid over stad en ommeland. Het met het oog op de toekomst optimaliseren van de bedrijfsprocessen was een belangrijke reden voor het besluit tot nieuwboow van een pand in vier bouwlagen. Zo is multimodaal vervoer mogelijk, over de snelweg en over de waterweg vanwege de ligging nabij het Twentekanaal én de overslagterminal. 

De vestiging in Amersfoort, een  Experience Store XXL, ook bezijden de snelweg, deels in een geluidwal, blijft bestaan, want blijkt voor de randstedelijke markt aantrekkelijk.

Deel dit nieuws!