De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Geld provincie en waterschappen voor meer agrarisch waterbeheer

Geld provincie en waterschappen voor meer agrarisch waterbeheer

HENGELO – Er komt via subsidies 2,8 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten om het agrarisch waterbeheer op het boerenerf te verbeteren. Het gaat om extra geld bovenop het geld dat via het Europese programma van plattelandsontwikkeling beschikbaar is. Met de investering  moet op termijn volgens de plannen van overheid, waterschappen en boeren de waterkwaliteit verder verbeteren, zodat die gaat voldoen aan de Europees afgesproken standaarden.

De provincie Overijssel, de landbouworganisatie LTO-Noord en de waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel) en LTO-Noord ondertekenden het bestuursakkoord over aanvullende financiering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Overijssel.

‘Door deze samenwerking wordt de waterkwaliteit in Overijsselse rivieren, beken en sloten verbeterd’,laat het dagelijks bestuurslid Aarnink van waterschap Vechtstromen in een persbericht optekenen. ‘Dat vinden we belangrijk en dat onderschrijven we met dit bestuursakkoord en onze andere initiatieven voor waterbeheer zoals Landbouw op Peil.

De provincie Overijssel, de drie betrokken waterschappen en LTO-Noord zetten zich gezamenlijk in voor Overijssels agrarisch waterbeheer. Boeren kunnen met financiële prikkels bijdragen aan de waterkwaliteit door bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Ook kunnen ze maatregelen nemen om de erfafspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen te voorkomen. Zo vermindert de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater. Door water bovenstrooms vast te houden kan bovendien water uit natte tijden in droge perioden gebruikt worden, waardoor de droogteschade in de zomer afneemt en de kans kleiner is dat watergangen droogvallen.

Deel dit nieuws!