De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede: op valreep nieuwe functies luchthaven mét vliegtuigen

Enschede: op valreep nieuwe functies luchthaven mét vliegtuigen

ENSCHEDE – De gemeente Enschede wil van de voormalige vliegbasis Twente een ’groene proeftuin voor innovatieve bedrijvigheid en evenementen’ maken, met  overigens het behoud van vliegmogeliijkheden. Dat meldt de gemeente bij de presentatie van de aangepaste bestemmingsplannen en een wijziging van de welstandsnota. Uitganspunt is hightech in combinatie met recreatieve functies plus natuurontwikkeling. Het is het slotakkoord van de coalitie die vier jaar geleden onder aanvoering van D66 ontstond om de Luchthaven Twente te sluiten.

Vier jaar is er heel veel over gepraat, zonder dat onder verantwoordelijkheid van wethouder Hatenboer enige vooruitgang werd geboekt - het bleef smeulen en sudderen. Vooral bewoners/omwonenden (Lonnekerberg) trokken geregeld ten strijde over lawaaioverlast (muziekfestivals en dergelijke) en natuurontwrichting (milieuzones). De gemeenteraad sprak over functies, verdienmodellen, inspraakborging, erfgoedbehoud en regiegroepen. Het leidde tot niets dan ruis op de lijn en tot politieke en maatschappelijke irritatie, maar nu is er een eindplan.

Het gebied van de voormalige luchthaven ademt door de omvang van zo’n 420 hectare en monumentale structuren een sfeer van robuustheid, stelt de gemeente vast. Het moet volgens Enschede ‘een unieke trekker’ worden voor bedrijven die willen ontwikkelen, testen en real life-situaties willen simuleren. Daarbij dient hightech-bedrijvigheid voorop te staan, die zich richt op het demonstreren en produceren van innovatieve producten en materialen.

In wervende woorden: ‘Het gebied is kortom dé proeftuin voor bedrijven met een grote vernieuwingsdrang. De perfecte plek voor ondernemers die vrijheid nodig hebben. Zij krijgen de ruimte om te testen en grenzen op te zoeken op deze compacte luchthaven in een groene omgeving. De start- en landingsbaan is daarbij een unieke faciliteit, die gebruikt kan worden voor luchthavengebonden bedrijvigheid.

Het gebied draagt naar het oordeel van het gemeentebestuur bovendien sterk bij aan de steeds groter wordende bovenregionale functie die Enschede heeft als evenementenstad. In het gebied kunnen jaarlijks meerdere grote evenementen worden georganiseerd.

Vanwege de hoge natuurwaarden in en om het plangebied zijn de voornemens naar de mening van de gemeente ‘uitgebreid’ getoetst aan de Wet natuurbescherming en  is voor gekozen om grondig onderzoek te laten verrichten. Het persbericht: 'Voor de vormgeving van de plannen is gezocht naar een goede balans tussen het belang van de natuurwaarden en het belang van een economische gebiedsontwikkeling. Daarbij is ook rekening gehouden met de zienswijzen die tijdens de periode van ter inzagelegging zijn ingediend. De uitkomst is een afgewogen pakket aan maatregelen die recht doen aan de omgeving en waarbij gehoor wordt gegeven aan de zienswijzen. Daarmee is er ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en zijn de waardevolle diersoorten beschermd.'

Deel dit nieuws!