De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Onzekerheid in buitengebied Twenterand; GBT hekelt college

Vroomshoop – De inventarisatie van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Twenterand heeft geleid tot  zo’n tachtig inspraakreacties. In het kort komt het er op neer dat de gemeente bouwpercelen van agrariërs, ondernemers en burgerbewoners opnieuw heeft  ingetekend Er zijn percelen begrensd; van een aantal agrarische bedrijven zijn de bouwperce-len zo goed als gehalveerd. Volgens de raadsfractie van Gemeentebelangen Twenterand (GBT) geeft het college van burgemeester en wethouders alle ruimte aan een boer uit een andere ge-meente en pakt het zonder overleg vooraf ‘onze eigen boeren en ondernemers tot - in som-mige gevallen - bijna een halve hectare af’. Naar de mening van de grootste oppositiepartij is er sprake van gebrek  aan toekomstvisie bij de gemeente en toont de inventarisatie geen respect voor tal van reeds gevestigde bedrijven.

Het raadslid Elzinga van GBT spreekt over ’een zeer slecht signaal naar onze lokale gezins- en familiebedrijven’. Volgens hem krijgen boeren en (andere) ondernemers minder mogelijkheden om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Ook zou een loopje met de werkelijkheid worden genomen. Zo staat de maatschap Veneman (uit de Wierden) volgens Elzinga met anderhalve hectare reeds als bestaand bedrijf ingetekend aan de Tonnendijk te Vroomshoop, terwijl dit, meent het raadslid, feitelijk niet het geval is. ‘Want er is nog steeds geen formele toestemming voor Veneman om te beginnen met de bouw. ‘ Zijn conclusie: ‘Kennelijk is het zo dat door de komst van maatschap Veneman (bouw)percelen onze eigen boeren en ondernemers ter compensatie hectares moeten inleveren.’ Elzinga maakt voorts gewag van grote onzekerheid bij meer bedrijven in die beperkt zouden worden in hun mogelijkheden.


Deel dit nieuws!